Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-05-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryficach, obręb 0010, Gryfice – miasto, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmujące działkę nr 7 o pow. 0,0592 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1G/00013507/9, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości.

Budynek obciążony jest umową najmu znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego o powierzchni 39 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 7 wynosi 221.000,00 złotych brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy). Cena zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 22.100,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.221,00 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden) złotych;

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 3/13 o powierzchni 0,2704 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9, wraz z prawem własności budynku magazynowego znajdującego się na tej nieruchomości, bez prawa własności rur ciepłowniczych będących własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu i z mocy art. 49 k.c. nie stanowiących części składowych gruntu, łącznie z prawem użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice - miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 64 o powierzchni 0,0597 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działki nr 3/13 i 64 wynosi 570.400,00 złotych brutto (słownie pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta), w tym cena nieruchomości nr 3/13 wynosi 525.000,00 zł brutto i zwolniona jest z podatku VAT, a cena nieruchomości nr 64, wynosi 45.400,00 brutto i opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 57.040,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 5.704,00 (pięć tysięcy siedemset cztery) złotych;

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4,Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 21/9 o pow. 0,3512 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 13507.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/9 wynosi 213.600,00 złotych brutto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset). Cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 21.360,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.136,00 (dwa tysiące sto trzydzieści sześć) złotych.

Licytacja odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r. o godz. 10.00, w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach,w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – działka nr 3/13 i 64, lub  wadium – działka nr 21/9, lub wadium – działka nr 7 w terminie do dnia 31 maja 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłymOddziale ,,Cukrownia Gryfice”przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Tadeusz Białek - tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669990166

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz