Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-05-31 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Cukrowni Krasnystaw w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.   Naczepa VAN HOOL, D3B0011 – 24 t, rok produkcji 1990, nr inwentarzowy KRA-747-03-451-00.

Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy ) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 500 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 50 zł.

2.   Samochodu marki Renault-Master RJ1G rok produkcji 1995, nr inwentarzowy KRA-742-03-163-00.

Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto, przy czym cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 500 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 50 zł.

Licytacja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w biurowcu, w pokoju 314 (III piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczyw Krasnymstawie nr: 1482000008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem “wadium – nazwa sprzedawanego środka transportowego” w terminie do 20.06.2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od 18.04.2011 roku do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 82 577 02 11 wew. 275, kom. 661 664 836.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych. 

« wstecz