Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-06-09 Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 988.223.759 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

1. samochodu osobowego marki Ford Mondeo 2.0 TDCi MR`01 Trend X, nr rej. CT 30557, rok produkcji 2002, stan licznika 312.204 km;

Cena wywoławcza wynosi 9.300,00 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 930,00 (słownie: dziewięćset trzydzieści 00/100) złotych.

2. samochodu osobowego marki Ford Mondeo 2.0 TDCi MR`01 Trend X, nr rej. CT 30556, rok produkcji 2002, stan licznika 284.637 km;

Cena wywoławcza wynosi 12.700,00 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.270,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt 00/100) złotych.

3. samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Kat. MR`99 Comfort, nr rej. WP 05336, rok produkcji 2000, stan licznika 294.964 km;

Cena wywoławcza wynosi 6.200,00 (słownie: sześć tysięcy dwieście) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 620,00 (słownie: sześćset dwadzieścia 00/100) złotych.

4. samochodu osobowego marki Skoda Fabia 1.4 Comfort, nr rej. CT 33668, rok produkcji 2002, stan licznika 262.637 km;

Cena wywoławcza wynosi 7.700,00 (słownie: siedem tysięcy siedemset) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 770,00 (słownie: siedemset siedemdziesiąt, 00/100) złotych.

5. samochodu osobowego marki Renault Scenic RX4 Comfort, nr rej. CT 36758, rok produkcji 2000, stan licznika 214.362 km;

Cena wywoławcza wynosi 13.800,00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.380,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt, 00/100) złotych.

Oferent może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub większej liczby ww. składników majątku ruchomego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40 w Toruniu, w Kancelarii Ogólnej w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie z adnotacją: „Przetarg pisemny dnia 01.07.2011 r. – sprzedaż samochodów osobowych – nie otwierać” oraz z podaniem telefonu kontaktowego do Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2011 r. o godz. 11:00, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W otwarciu ofert wezmą udział wyłącznie przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,

- datę sporządzenia oferty,

- wskazanie składnika majątku ruchomego (składników majątku ruchomego), którego dotyczy wraz z oferowaną ceną,

- dowód wniesienia wadium,

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz oświadczenie Oferenta, iż nie wnosi on zastrzeżeń, co do warunków przetargu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu NIP,

- w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przetargu,

- inne dokumenty potwierdzające tożsamość Oferenta.

Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w Banku Polska Kasa Opieki S.A. II/O w Toruniu, nr konta 28 1240 1936 1111 0010 0412 6853 z dopiskiem „wadium – samochód osobowy – poz. nr ….”, np. „wadium – samochód osobowy – poz. nr 1” (dla samochodu osobowego o nr rej. CT 30557), w terminie do dnia 01.07.2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W przypadku składania oferty dotyczącej więcej niż jednego składnika majątku ruchomego Oferent wnosi wadium w wysokości równej sumie kwot wadium przewidzianych dla właściwych składników majątku ruchomego.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,

- nie zawiera danych lub dokumentów wskazanych w części ogłoszenia dotyczącej zawartości oferty bądź podane dane lub przedłożone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- Oferent nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej.

Sprzedaż konkretnego składnika majątku ruchomego nastąpi na rzecz Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego nastąpi z chwilą otrzymania przez Oferentazawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia Oferenta o przyjęciu jego oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w formie protokołu po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. gdy żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie licytacji, o której miejscu i czasie odbycia Oferenci, którzy zaoferowali tę samą najwyższą cenę, zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje na temat składników majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 042. Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40 w Toruniu w dniu 20.06.2011 r. w godz. od 10:00 do 13:00 lub w innym terminie, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

Dodatkowych informacji na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem 056 65 01 266.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do:

- zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed otwarciem ofert,

- unieważnienia przetargu,

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

« wstecz