Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-06-15 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących wag samochodowych pomostowych:

1. waga samochodowa EWH- WS-50 nr 3, 50 T, nr. inw. KRA660-01-806-00, rok prod. 2001, cena wywoławcza 11.620,00 zł brutto, podatek VAT wg stawki 23%, wadium 1.162 zł, postąpienie120 zł;

2. waga samochodowa EWH- WS-50 nr 4, 60 T, nr. inw. KRA660-01-808-00, rok prod. 2001, cena wywoławcza 31.000,00 zł brutto, podatek VAT wg stawki 23%, wadium 3100 zł, postąpienie 310 zł;

3. waga samochodowa EWH-WS-50 nr 5, 50 T, nr. inw. KRA660-01-809-00, rok prod. 2000,cena wywoławcza 31.000,00 zł brutto, podatek VAT wg stawki 23%, wadium 3100 zł, postąpienie 310 zł;

4. waga samochodowa Precia  typ X-201-A nr 6, 60 T, nr. inw. KRA660-03-028-00, rok prod. 2009,cena wywoławcza  68.750,00 zł brutto, podatek VAT wg stawki 23%, wadium 6875 zł, postąpienie 700 zł.

Licytacja odbędzie sięw dniu 08 lipca 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w biurowcu, w pokoju 314 (III piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczyw Krasnymstawie nr: 1482000008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem “wadium – typ i numer wagi”w terminie do 07.07.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw”w Siennicy Nadolnej, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od 20.06.2011 r. do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr   tel. 82 577 02 11 wew. 290, kom. 661 665 550.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

  

« wstecz