Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-06-15 Przetarg na sprzedaż urządzeń w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących urządzeń :

 1. Tokarka uniwersalna TUR 70, nr inwentarzowy ZNI41000253, rok produkcji 1958, cena wywoławcza 4.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł;
 2. Tokarka uniwersalna TR 90, nr inwentarzowy ZNI41000264, rok produkcji 1955, cena wywoławcza 6.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 650,00 zł, postąpienie 65,00 zł;
 3. Tokarka uniwersalna TUC 50/1500, nr inwentarzowy ZNI41000266, rok produkcji 1965, cena wywoławcza 3.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 300,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
 4. Tokarka karuzelowa KNA-110, nr inwentarzowy ZNI41000272, rok produkcji 1957, cena wywoławcza 11.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.150,00 zł, postąpienie 115,00 zł;
 5. Wiertarka słupowa, nr inwentarzowy ZNI41100204, rok produkcji 1977, cena wywoławcza 2.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 250,00 zł, postąpienie 25,00 zł;
 6. Wiertarka promieniowa WR-16, nr inwentarzowy ZNI41400258, rok produkcji 1954, cena wywoławcza 2.300,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 230,00 zł, postąpienie 25,00 zł;
 7. Piła tarczowa CRA-710, nr inwentarzowy ZNI41300262, rok produkcji 1963, cena wywoławcza 1.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 150,00 zł, postąpienie 15,00 zł;
 8. Piła taśmowa DRSC-80, rok produkcji 1984, cena wywoławcza 3.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 35,00 zł;
 9. Strugarka wyrówniarka DSZC-50, nr inwentarzowy ZNI54000200, rok produkcji 1984, cena wywoławcza 4.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł;
 10. Strugarka grubiarka DSMD-63, nr inwentarzowy ZNI54000199, rok produkcji 1984, cena wywoławcza 5.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 11. Piła tarczowa FCT, rok produkcji 1985, cena wywoławcza 4.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł;
 12. Frezarka dolnowrzecionowa FD-1, nr inwentarzowy ZNI44200361, rok produkcji 1990, cena wywoławcza 2.600,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 260,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
 13. Frezarka DWLA-25, rok produkcji 1985, cena wywoławcza 3.600,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 360,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 14. Szlifierka taśmowa DCSLB, nr inwentarzowy ZNI41500236, rok produkcji 1978, cena wywoławcza 2.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 250,00 zł, postąpienie 25,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lipca 2011 roku o godz. 11:00 w miejscu prowadzenia działalności w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 1, w świetlicy zakładowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żnin o numerze 06 8181 0000 0007 2876 2000 0001 z dopiskiem „wadium – poz.1 (lub 2, 3, 4, …)” w terminie do dnia 11 lipca 2011 r. i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Żnin,
ul. Kl. Janickiego 1, do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wojciech Meler pod. nr tel. 52 303 13 18.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz