Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-06-21 Przetarg na sprzedaż płyt betonowych w miejscowości Krzczonów

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż łączną:

  1. płyt betonowych typu Mono o wymiarach 150 x 300 cm – 2363 szt.;
  2. płyt betonowych typu Mono o wymiarach 100 x 300 cm – 641 szt.;
  3. kostki betonowej (trylinka) o pow. 504 m²;

zlokalizowanych na byłym składzie buraczanym, w miejscowości Krzczonów Pierwszy, gmina Krzczonów, powiat lubelski, województwo lubelskie.

Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 zł, wadium wynosi 45.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10.000,00 zł. Do ceny sprzedaży doliczony będzie 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie DAZ Region Lublin w Lublinie, ul. Krochmalna 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950, w terminie do dnia 11 lipca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 20 lipca 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.Demontaż oraz transport nabytych płyt betonowych, wykonywany jest przez nabywcę i na jego koszt. Nabywca zobowiązuje się do demontażu płyt i uporządkowania terenu po demontażu i wywiezieniu płyt w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku pod rygorem obciążenia kosztami składowania płyt po tym terminie.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 81/ 463 22 42, 695 650 356 lub 695 650 086. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod tymi samymi numerami telefonów.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

  

« wstecz