Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-06-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Unisławiu i Brześciu Kujawskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:

1. Nieruchomości położonych w Unisławiu, obręb 0009 - Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmujących:

a) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 181/13 o powierzchni 0,5396 ha (wydzielonej z działki nr 181/8 o pow. 0,7808 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/0001044/1) i działki zabudowanej nr 182 o powierzchni 2,8100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/0006070/7, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tych działkach;

b) prawo użytkowania wieczystego działek zabudowanych nr 180/2 o powierzchni 0,3847 ha i nr 202 o powierzchni 1,4700 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/0001043/4, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tych działkach

Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę: nr 181/13, nr 182, nr 180/2 oraz nr 202 wynosi 1.800.000,00 zł ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy  złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 22 lipca 2011 roku o godz. 10.00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski, pokój nr 8.

2. Nieruchomości położonych w Unisławiu, obręb 0009 - Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmujących:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 38/13 o powierzchni 16,9020 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/0001043/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości;

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 39 o powierzchni 0,2100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/0001043/4.

Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 38/13 oraz nr 39 wynosi 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 22 lipca 2011 roku o godz. 11.00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski, pokój nr 8.

3. Nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim przy ulicy Przemysłowej 1, obręb 0001-M Brześć Kuj. 1, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, obejmujących:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 27/6 o powierzchni 6,7050 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/9, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości;

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 1/1 o powierzchni 1,0479 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00033718/1, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 27/6 oraz działkę nr 1/1 wynosi 6.100.000,00 (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 610.000,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 22 lipca 2011 roku o godz. 11.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski, pokój nr 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950, z dopiskiem „wadium -przetarg działka nr ……… położona w ………………, w terminie do dnia 20.07.2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej  niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na  trzy dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Andrzejem Kowalski tel. 508 087 500, odnośnie nieruchomości położonych w Unisławiu oraz Panią Haliną Małecką tel. 695 650 165, odnośnie nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela: Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz