Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-06 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

Przetarg I

1. suwnica pomostowa - udźwig 1,5 tony. rok produkcji 1990. nr inw: CZE 641-12679.

Cena wywoławcza : 2.500 zł, wadium: 250 zł, postąpienie – 50 zł.

2. wciągnik elektryczny typ Balkancar – udźwig 1 tona. rok produkcji 1981 nr inw: CZE 641-12291.

Cena wywoławcza: 1.500 zł, wadium: 150 zł, postąpienie - 50 zł.

3. wciągnik elektryczny typ Balkancar – udźwig 1 tona. rok produkcji 1981 nr inw: CZE 641-12617.

Cena wywoławcza: 1.500 zł, wadium: 150 zł, postąpienie - 50 zł.

4. wciągnik elektryczny typ Balkancar – udźwig 1 tona. rok produkcji: 1981 nr inw: CZE 641-12578.

Cena wywoławcza: 1.500 zł, wadium: 150 zł, postąpienie - 50 zł.

5. wciągnik elektryczny GP I – udźwig – 1,5 tony. rok produkcji – 1988. nr inw: CZE 641-12292.

Cena wywoławcza: 1.800 zł, wadium: 180 zł, postąpienie – 50 zł.

6. wciągnik elektryczny GP II – udźwig – 1,5 tony. rok produkcji - 1986 . nr inw: CZE 641-12248.

Cena wywoławcza: 1.800 zł, wadium: 180 zł, postąpienie – 50 zł.

7. stertownik „ŻYRAFA”. szerokość taśmy: 0,65 m, podnoszenie 7,5 m. wydajność 30 t/h. rok produkcji 1990. nr inw: CZE 664-12387.

Cena wywoławcza: 4.500 zł, wadium: 450 zł, postąpienie – 100 zł.

8. stertownik „ŻYRAFA” – typ: Z-60/5 produkcji WZR Kraków. szerokość taśmy: 0,65 m, podnoszenie 8,5 m. wydajność 50 t/h. rok produkcji 1972. nr inw: CZE 643-11684.

Cena wywoławcza: 3.000 zł, wadium: 300 zł, postąpienie – 100 zł.

9. półautomat dozujący do cukru „NULKA” nr fabryczny: 059233. wydajność: 700 opak/h. wielkość opakowań – 0,2 – 1,0 kg. rok produkcji: 1992. nr inw: CZE 435-12417.

Cena wywoławcza: 18.000 zł, wadium: 1.800 zł, postąpienie – 200 zł.

10. dozownik do cukru „NULKA – N-5” nr fabryczny: 010/09/92. wydajność: 500 opakowań /h. wielkość opakowań - 0,2 – 1.,0 kg. rok produkcji: 1992. nr inw: CZE 435-12608.

Cena wywoławcza: 15.000 zł, wadium: 1.500 zł, postąpienie – 200 zł.

11. żuraw hydrauliczny samojezdny – typ: Stalowa Wola HD-58. nr fabr. – 114. wysokość podnoszenia – 7 m, udźwig- 2,5 tony. silnik - Perkins 55kW. rok produkcji: 1992. nr inw: CZE 764-12438.

Cena wywoławcza: 18.000 zł, wadium: 1.800 zł, postąpienie – 200 zł.

 

Sprzedaż wszystkich środków trwałych jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg II

1. lokomotywa spalinowa typ. Fablok/Ls150 SM03, nr kolej. 143, nr inw. CZE701-11526, rok prod. 1969.

Cena wywoławcza: 41.250 zł, wadium: 4.125 zł, postąpienie - 500 zł.

2. lokomotywa spalinowa typ.Fablok/Ls150 SM03 nr kolej.483, nr inw. CZE701-11064, rok prod. 1963.

Cena wywoławcza: 26.250 zł, wadium: 2.625 zł, postąpienie - 500 zł.

3. samochód ciężarowy „Star” 1142, nr rej. TOS W306 rok prod. 1996, przebieg 102 888 km.

Cena wywoławcza: 9.000 zł , wadium: 900 zł, postąpienie - 100 zł.

4. wiertarka promieniowa typ. HCP WR-50/2 nr inw. CZE401-10376, rok prod. 1959.

Cena wywoławcza: 4.500 zł, wadium: 450 zł, postąpienie - 100 zł.

5. nożyce dwukrążkowe typ NK3, nr inw. CZE424- 12445, rok prod. 1994.

Cena wywoławcza: 600 zł, wadium: 60 zł, postąpienie - 10 zł.

6. wciągnik uchylny typ FALKANCAR/KC10/5-04 udźwig 1000 kg, nr inw. CZE424-12687, rok prod. 1988.

Cena wywoławcza: 9.000 zł, wadium: 900 zł, postąpienie - 100 zł.

7. frezarka uniwersalna typ JAROCIN FWC25 nr inw. CZE402-10378, rok prod. 1960.

Cena wywoławcza: 3.000 zł, wadium: 300 zł, postąpienie - 100 zł.

8. piła tarczowa do drewna typ KOMET SR nr inw. CZE540-10380, rok prod.1971.

Cena wywoławcza: 750 zł, wadium: 75 zł, postąpienie - 10 zł.

9. obrabiarka do drewna typ DYKT 5 nr inw. CZE540-12104, rok prod. 1981.

Cena wywoławcza: 3.375 zł, wadium : 340 zł, postąpienie - 50 zł.

W przypadku poz. 3 i 5 do ceny nabycia doliczony będzie 23% podatek VAT. W przypadku pozostałych pozycji sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg I odbędzie się dnia 4 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00.

Przetarg II odbędzie się dnia 4 sierpnia 2011 roku o godz. 12.00.

Przetargi będą przeprowadzone w byłej Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem, czego dotyczy, np.: wciągnik elektryczny GP I – przetarg I - poz.5” w terminie do dnia 2 sierpnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Marzec pod nr tel. (41) 265 20 81, kom. 695 650 052.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.  

« wstecz