Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości fabrycznej w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie, obręb 4 [Nr0004], gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiących:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 83/3 o powierzchni 19,9175 ha i działkę nr 89 o powierzchni 0,5505 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4 oraz działkę nr 94/1 o powierzchni 0,0948 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00065069/8, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych działkach,
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 80/21 o powierzchni 0,0976 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4,
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 87/11 o powierzchni 0,0161 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4,
 4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/12 o powierzchni 0,8758 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/13 o powierzchni 0,7948 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 6. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/15 o powierzchni 2,09064 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 7. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/20 o powierzchni 0,9065 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej działce,
 8. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/21 o powierzchni 1,1108 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 9. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 87/23 o powierzchni 0,8763 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności urządzeń znajdujących się na tej działce,
 10. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/25 o powierzchni 0,1302 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 11. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/26 o powierzchni 2,5865 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 12. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/27 o powierzchni 1,4663 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce,
 13. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/28 o powierzchni 0,2566 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem budowli znajdujących się na tej działce,
 14. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/30 o powierzchni 2,0950 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości zabudowanych wynosi łącznie 13.619.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych) netto. Sprzedaż nieruchomości podlega częściowo opodatkowaniu podatkiem VAT. Do ceny sprzedaży uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% od wartości 8,06% ceny sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.361.900,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 136.190,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Na nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 87/12 położonej w Janikowie przy ul. Topolowej, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4, ustanowiona zostanie nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr 87/29 położonej w Janikowie przy ul. Topolowej, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 87/26 położona w Janikowie przy ul. Topolowej, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00030456/4 jest obciążona umowami dzierżawy budowli, tj. komina fabrycznego na czas określony do roku 2018.

Każdy z oferentów przed przystąpieniem do przetargu, pod rygorem odrzucenia oferty, jest zobowiązany złożyć na piśmie na ręce komisji przetargowej oświadczenie, że po nabyciu prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości nabywca zawrze ze sprzedającym umowę dzierżawy części nieruchomości wraz z budynkami: magazynu technicznego nr inwent. JAN 104 00034, budynku garażu nr inwent. JAN 102 00033, budynku warsztatów samochodowych i garażami nr inwent. JAN 102 00030 o łącznej powierzchni użytkowej budynków 2.037,5 m2, na których sprzedający prowadzi i będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług drukarskich, a także niezbędnej do prowadzenia tej działalności kotłownię centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą zapewniającą jej właściwe funkcjonowanie w okresie sezonu grzewczego na następujących warunkach:

 1. umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2011 r., kiedy to sprzedający dokona demontażu maszyn i urządzeń ciągu technologicznego, a w części dotyczącej kotłowni centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą do dnia 31 maja 2012 r.,
 2. czynsz dzierżawny za cały przedmiot dzierżawy będzie wynosił 18.612,50 zł miesięcznie netto w okresie do 30 listopada 2011 r., zaś w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 maja 2012 r. czynsz za dzierżawę kotłowni centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą będzie wynosił 12.500 zł netto miesięcznie; poza czynszem dzierżawca będzie uiszczał koszty mediów;
 3. nabywca zobowiązuje się do należytego utrzymania sieci energetycznych, centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych, informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania drukarni w czasie trwania umowy dzierżawy.

Szczegółowa treść umowy zostanie uzgodniona i podpisana nie później niż w terminie tygodniowym od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Każdy z oferentów przed przystąpieniem do przetargu, pod rygorem odrzucenia oferty, jest zobowiązany złożyć na piśmie na ręce komisji przetargowej oświadczenie, że w przypadku niewykonania zobowiązania do zawarcia umowy dzierżawy w terminie tygodnia od dnia nabycia w/w nieruchomości, oferent zobowiązuje się zapłacić na rzecz sprzedającego karę umowną w wysokości 500.000 zł i jednocześnie wyraża zgodę na poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego na zasadzie art. 777 §1 k.p.c. ograniczonej do kwoty 500.000 zł i zawarcia postanowienia w tym przedmiocie w umowie sprzedaży w/w prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wzór pisma zawierającego w/oświadczenia można uzyskać u sprzedającego.

Licytacja odbędzie się dnia 28 lipca 2011 r. o godz. 11:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „wadium – nieruchomość fabryczna w Janikowie” w terminie do dnia 26 lipca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę uiszczenia ceny nabycia uważa się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego, jednak nie wcześniej niż 1 grudnia 2011 roku. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, ul Topolowa 1 w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą oraz zapoznać się z wykazem budynków, budowli i urządzeń wchodzących w skład poszczególnych nieruchomości. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba tel. 661 666 047.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz