Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-15 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Turbinka parowa SG49/0.16/4, nr inwentarzowy JAN32000005, rok produkcji1985, cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 700,00 zł, postąpienie 70,00 zł;
 2. Przecinarka tarczowa BTC 50, nr inwentarzowy JAN 41300061, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 1.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 150,00 zł, postąpienie 15,00 zł;
 3. Dłutownica, nr inwentarzowy JAN 41400003, rok produkcji 1890, cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 800,00 zł, postąpienie 80,00 zł;
 4. Szlifierka stołowa OS – 200, nr inwentarzowy JAN 41500250, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 200,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 20,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 5. Wentylator promieniowy, nr inwentarzowy JAN 44600008 rok produkcji 1928, cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł brutto (zwolniony jest z podatku VAT), wadium 250,00 zł, postąpienie 25,00 zł
 6. Transformator TEA63/0.5HE, nr inwentarzowy JAN 44600083 rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 4.000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 7. Spawarka SPB400, nr inwentarzowy JAN 48400091, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.600,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 160,00 zł, postąpienie 20,00 zł;
 8. Spawarka SPB400, nr inwentarzowy JAN 48400092, nr inwentarzowy JAN 54000082, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.600,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 160,00 zł, postąpienie 20,00 zł;
 9. Strugarka 7b35, nr inwentarzowy JAN 54000026, rok produkcji 1971, cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 300,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
 10. Strugarka-wyrówniarka do drewna, typ DSZ040, nr inwentarzowy JAN 54000082, rok produkcji 1986, cena wywoławcza wynosi 3.500,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 35,00 zł;
 11. Pilarka taśmowa DRNA63, nr inwentarzowy 54000085, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 2.500,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 250,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
 12. Strugarka-grubiarka DSMD - 63, nr inwentarzowy JAN 54000099, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 5 000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 13. Zbiornik kwasu solnego, nr inwentarzowy JAN 60300104, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 500,00zł brutto (zwolniony jest z podatku VAT), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 14. Samochód ciężarowy STAR 742 nr rej. CIN 65JT, nr inwentarzowy JAN 74200061, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł brutto (zwolniony jest z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 15. Piec muflowy L3/C6H, rok produkcji 1996, nr inwentarzowy JAN 80100038, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 15,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 16. Waga laboratoryjna BP – 1200 SARTORIUS, nr inwentarzowy JAN 80100039, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 17. Waga elektroniczna BP 6100 OCE, rok produkcji 1997, nr inwentarzowy JAN 80100046, cena wywoławcza wynosi 450,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 45,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 18. Budynek wagowy – kontener, rok produkcji 1997, nr inwentarzowy JAN 10900060, cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 300,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
 19. Ładowarka Ł200, rok produkcji 1986, nr inwentarzowy JAN 58000083, cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium
  2 000,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
 20. Koparka K407 (STAR 266) nr rej. CIN U601, rok produkcji 1988 nr inwentarzowy JAN 58000090, cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 800,00 zł, postąpienie 80,00 zł;
 21. Żuraw samochodowy JELCZ 315 H10KS, nr rej. CIN 67JT, rok produkcji 1983, nr inwentarzowy JAN 64200094,cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł brutto (zwolniony jest z podatku VAT), wadium 1 100,00 zł, postąpienie 110,00 zł;
 22. Ciągnik siodłowy DAF FT85.360, nr rej. CIN 86AM, rok produkcji 1996, nr inwentarzowy JAN 46000077, cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 2.000,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
 23. Naczepa FRUEHAUF TRILINER, rok produkcji 1996, nr inwentarzowy JAN 47000078, cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł brutto (plus podatek VAT 23%), wadium 1.100,00 zł, postąpienie 110,00 zł;
 24. Wózek widłowy NISAN 4Y, nr fabryczny F47-05332, rok produkcji 1990, nr inwentarzowy 763/25494/BKJ, cena wywoławcza 17.000 ,00 zł brutto (zwolniony jest z podatku VAT), wadium 1.700 ,00 zł, postąpienie 170,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 10 sierpnia 2011 roku o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem wadium – poz.1 (lub 2,3,4,…) w terminie do08 sierpnia 2011r.i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu poz. 1-23 udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006. Przedmiot przetargu pod poz. 24 można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Brześć Kujawski, informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stefan Olszewski - tel. kom. 695 650 168.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz