Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-25 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Kl. Janickiego, obręb 0001-Żnin, jednostka ewidencyjna Żnin (M), powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki nr 857/12 o pow. 4,1701 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga wieczysta KW nr 14191, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki, budowle i urządzenia: budynek wagowy o pow. użytkowej 62,90 m2, magazyn paliw o pow. zabudowy 72,00 m2, fragment bocznicy kolejowej o długości 262,20 mb, odcinek linii n/n napięcia oraz utwardzenie na obszarze około 3,40 ha płytami drogowymi, trylinką i asfaltem. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od jeziora Żnińskiego Dużego, które posiada znakomite warunki wietrzne do uprawiania sportów wodnych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.910.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.191.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 19.100,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011 r., o godz. 10:00 w miejscu prowadzenia działalności w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 1, 88-400 Żnin, w sali narad.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 982030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lokalizacja Żnin, przetarg 23.08.2011, wadium – działka nr 857/12” w terminiedo 19 sierpnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć przedmiot przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie uzgodnionym przez  strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wojciech Meler – tel. 52 3031318  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz