Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-28 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Brześciu Kujawskim i Ostrowitem

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko– pomorskie, obejmującej działkęnr23/42 o powierzchni  0,2136 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 23/42 wynosi 24.300,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych ) netto, do której  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 2.430,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 243,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25.08.2011 roku o godz.10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej nr 1, 87-880 Brześć Kujawski;

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko– pomorskie, obejmującej działkę nr 23/45 o powierzchni  0,2203 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 23/45 wynosi 25.100,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 2.510,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziesięć złotych).Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 251,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25. 08.2011 roku o godz.10:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej nr 1, 87-880 Brześć Kujawski;

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 24/34 o powierzchni 0,1926 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 17,67 m²  znajdującego się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym  we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 24/34  wynosi 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, do której  zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25.08.2011 roku o godz.11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej nr 1, 87-880 Brześć Kujawski;

4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 24/37 o powierzchni 0,3540 ha, wraz z prawem własności budynku biurowego o pow. użytkowej 450 m² znajdującego się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 24/37  wynosi 402.000,00 (słownie: czterysta dwa  tysiące złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 40.200,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 4.020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 25.08.2011 roku o godz.11:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej nr 1, 87-880 Brześć Kujawski;

5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010- Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 194/10 o powierzchni 0,6032 ha, wraz z prawem własności budynku „Dom Kultury” o powierzchni użytkowej 435,80 m² znajdującego się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym  w Rypinie  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta KW nr WL1Y/00006270/1

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 194/10  wynosi 190.200,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VATzgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 19.020,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 1.902,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 25.08.2011 roku o godz.12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej nr 1, 87-880 Brześć Kujawski.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950, z dopiskiem „wadium-przetarg działka nr … położona w  …………………, w terminie do dnia  23.08. 2011 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy . Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej  niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, odnośnie nieruchomości położonej w Ostrowitem po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Andrzejem Kowalski tel. 508 087 500.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224 , 695 650 165 i Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz