Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-29 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Lublinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

  1. Kotła gazowego firmy Babcock Omnical GmbH typ Omniblock DDHS, nr fabr. – 18791, rok prod. -1997, rok zakupu – 2000, ciśnienie dop. – 26 bar, moc cieplna 12 MW, wydajność pary – 16 t/h, Cena wywoławcza – 427.000,00 zł. Wadium - 42.700,00 zł. Minimalne postąpienie – 10.000 zł.
  2. Kotła gazowego firmy Babcock Omnical GmbH typ Omniblock DDHS, nr fabr. – 18792, rok prod. -1997, rok zakupu – 2000, ciśnienie dop. – 26 bar, moc cieplna – 12 MW, wydajność pary – 16 t/h, Cena wywoławcza – 427.000,00 zł. Wadium - 42.700,00 zł. Minimalne postąpienie – 10.000 zł.
  3. Automat do zawijania karmelków NAGEMA, nr fabr. 01.270, rok prod. 1987 Cena wywoławcza – 11.400,00 zł. Wadium – 1.140,00 zł. Minimalne postąpienie – 200 zł.
  4. Automat do zawijania karmelków NAGEMA, nr fabr. 01.270/36, rok prod. 1987 Cena wywoławcza – 11.400,00 zł. Wadium – 1.140,00 zł. Minimalne postąpienie – 200 zł.
  5. Automat do pakowania karmelków w paczki SPOMASZ TRANSWARP 175 XAG-32 nr. fabr. 89, rok prod. 1975. Cenawywoławcza – 4.200,00 zł. Wadium – 420,00 zł. Minimalne postąpienie – 100 zł.

W przypadku pozycji 1 i 2 do ceny  sprzedaży doliczony jest 23% podatek VAT.
W przypadku pozostałych pozycji  (3-5 ), sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.                                                   

Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00  w siedzibie DAZ Region Lublin w Lublinie, ul. Krochmalna 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem, której pozycji dotyczy, w terminie do dnia 16 sierpnia 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 2 września 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w Lublinie, ul. Krochmalna 13 w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu pod nr. tel. kom.: 785 880 924 lub 695 650 086. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

« wstecz