Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-08-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Michalowie, Michalowie Kolonii i Wożuczynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Michalowie, obręb 15 Michalów Kolonia, jednostka ewidencyjna 061807_2 Rachanie, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 246/2 o pow. 0,2200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5.

Cena wywoławcza wynosi 5.600,00 zł netto. Sprzedaż jest opodatkowana 23% podatkiem VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 560,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi  100,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 8 września 2011 r. o godz. 10.00 w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – działka 246/2” w terminie do 6 września 2011 r. ;

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, która funkcjonowała jako punkt skupu buraków, położonej w miejscowości Michalów Kolonia, obręb15, gmina Rachanie powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działek: nr 472 o pow. 3,05 ha i nr 475 o pow. 1,27 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 730.000,00 zł. netto.Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 73.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 8 września 2011 r. o godz. 11.00 w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – działki 472 i 475” w terminie do 6 września 2011 r.;

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Wożuczynie, obręb Michalów Kolonia, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr 227 o pow.0,12 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5 wraz z prawem własności budynku świetlicy przyzakładowej, budowli i urządzeń znajdującej się na tej nieruchomości z zastrzeżeniem ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu ograniczonego prawa rzeczowego z wpisem do księgi wieczystej i umowy sprzedaży, polegającego na nieodpłatnym korzystaniu z węzła ciepłowniczego znajdującego się w piwnicy budynku przedmiotowej świetlicy.

Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł. netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 7.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 8 września 2011 r. o godz. 12.00 w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium –  działka 227 - świetlica” w terminie do 6 września 2011 r.;

4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Michalów Kolonia, obręb 15 Michalów Kol., gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, urządzonej obiektem stawowym, obejmującej działkę nr 248 o pow. 10,61 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5.

Cena wywoławcza wynosi 96.000,00 zł. netto.Sprzedaż opodatkowana 23 % stawką podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.600,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 8 września 2011 r. o godz. 13.00 w Wożuczynie Cukrownia 1 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – działka 248 - staw” w terminie do 6 września 2011 r.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące  udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela przedstawiciel KSC: Pan Kazimierz Darmochwał – tel: 084 – 66-33-111 lub 695 650 214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.  

« wstecz