Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-08-16 Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowym Stawie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 56,75 m2 składającego się: z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i wiatrołapu, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Mickiewicza 16E w Nowym Stawie, posadowionym na nieruchomości obejmującej działkę nr 2/7 o powierzchni 0,3518 ha oraz działkę nr 2/8 o powierzchni 0,1214 ha, położoną w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16E, obręb 5-Nowy Staw [Nr 0005], gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, wraz z udziałem wynoszącym 58/1000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00057347/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.525,00 zł netto(słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto), do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8.053,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy złotych) Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 805,00 zł (słownie: osiemset pięć złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 06 września 2011 r. o godz. 10.00, w budynku biurowym byłej „Cukrowni Nowy Staw” w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16, 82-230 Nowy Staw.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium-zakup lokalu mieszkalnego, lokalizacja Nowy Staw, przetarg 06.09.2011,” w terminie do dnia 02.09.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

- dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm).Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 601 617 231 oraz 695 650 303.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz