Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-08-22 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Płocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 L.p.

Przedmiot sprzedaży

Ilość

Cena wywoławcza (zł) brutto

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

 Kocioł parowy OR 16,

 nr inwent. MWI 1658, rok budowy 1977

 

1

40.500`

4.050

500

2.

Urządzenie do tłumienia pola,

nr inwent. MWI 824, rok budowy 1961

1

700

70

50

3

Spawarka wirowa,

nr inwent. 484/16128/MWI

1

1.100

110

20

4

Spawarka wirowa,

nr inwent. 484/16136/MWI

1

1.100

110

20

5

Spawarka wirowa,

nr inwent. MWI 1919,

rok produkcji 1985

1

1.100

110

20

6

Prostownik spawalniczy TYP Bester SPF – 400,

rok budowy 1995 nr inwent. MWI 2231

1

1.800

180

50

7

Spawarka wirowa,

rok budowy 1990 nr inwentarz. MWI 2075

1

1.100

110

20

8

Spawarka wirowa,

nr inwent. MWI 2117

rok produkcji 1990

1

1.100

110

20

9

Piła taśmowa do drewna,

rok produkcji 1941, nr inwent.  413/00217/BOR

1

500

50

50

10

Strugarka uniwersalna do drewna,

rok produkcji 1941, nr inwent. 414/00221/BOR

1

1.100

110

100

11

Strugarka do drewna,

rok produkcji 1941, nr inwent. 414/00220/BOR

1

1.600

160

100

Licytacja odbędzie się w dniu 14 września 2011 roku  o godzinie 9.00 w byłej Cukrowni Borowiczki w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. nr 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem czego dotyczy, np: „Przetarg w Płocku Kocioł parowy – poz.1” w terminie do 12.09.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Demontażu, załadunku, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje nabywca we własnym zakresie i na swój koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć wbyłej „Cukrowni Mała Wieś” w Małej Wsi pozycje od 1 do 8 oraz w byłej Cukrowni Borowiczki od pozycji 9 do 11 w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek - tel. (24) 267 85 68, kom. 695 650 076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz