Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-09-15 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej „Cukrowni Rejowiec”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

I.

1.   Samochód ciężarowy „Lublin” nr. rejestr: LKS S 665; model: 3352 ładowność 1,2 t, przebieg: 78.530 km. Rok produkcji 1996, nr. inwent: REJ 7-42-3177. Cena wywoławcza: 3.500 zł netto. Wadium: 350 zł. Postąpienie – 100 zł. Do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

2.   Samochód ciężarowy „STAR” nr. rejestr: LKS S 667, model: 1142. przebieg: 261.500 km. Rok produkcji: 1996, nr. inwent: REJ 7-42-2943. Cena wywoławcza: 4.000 zł netto. Wadium: 400 zł. Postąpienie - 100 zł. Do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

3.   Przyczepa skrzyniowa Zasław / D-655 o ładowności: 6 t. nr.rejestr: LKS P 929. Rok produkcji: 1997, nr. inwent: REJ 7-48-3126. Cena wywoławcza: 5.500 zł. Wadium: 550 zł. Postąpienie - 100 zł. Do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

4.   Przyczepa skrzyniowa Zasław / D-655 o ładowności: 6 t. nr.rejestr: LKS P 928. Rok produkcji: 1996, nr. inwent: REJ 7-48-3124. Cena wywoławcza: 4.500 zł. Wadium: 450 zł. Postąpienie - 100 zł. Do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

5.   Tokarka uniwersalna TUG 40/1500 nr.fabryczny: 5645. Rok produkcji – 1967, nr. inwent: REJ 4-10-1394. Cena wywoławcza: 2.000 zł. Wadium: 200 zł. Postąpienie – 50 zł. Stawka VAT – zwolniona.

6.   Wózek widłowy RAK 2 A. Udźwig – 1250 kg. Rok produkcji – 1974, nr.inwent: REJ 7-63-2168. Cena wywoławcza: 1.000 zł. Wadium: 100 zł. Postąpienie – 50 zł. Stawka VAT- zwolniona.

7.   Wózek widłowy Balkancar DV 1733 Udźwig – 3,2 t. Rok produkcji 1986, nr. inwent: REJ 7-63-2851. Cena wywoławcza: 5.500 zł. Wadium: 550 zł. Postąpienie – 100 zł. Stawka VAT- zwolniona.

8.   Stertownik „ŻYRAFA” – szerokość taśmy: 0,60 m, podnoszenie 8,5 m. Wydajność 50 t/h. Rok produkcji – brak danych, nr. inwent: REJ 6-43-3111. Cena wywoławcza: 8.000 zł. Wadium: 800 zł. Postąpienie – 100 zł. Stawka VAT – zwolniona.

II.

  1. Naczepa VAN HOOL D 3 B 0011 – 24 tony, rok prod. 1990, nr. inwent: KRA 747-03-451-00. Cena wywoławcza: 4.350 zł. wadium: 435 zł, postąpienie - 100 zł. Stawka VAT – zwolniona.
  2. Samochód Renault – Master RJ 1 G ,rok prod. 1995, nr. inwent: KRA 742-03-163-00. Cena wywoławcza: 3.350 zł netto, wadium: 335 zł, postąpienie - 100zł. Do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg I odbędzie się dnia  13 października 2011 r. o godz. 10.00.

Przetarg II odbędzie się dnia 13 października 2011 r. o godz. 12.00.

Przetargi będą przeprowadzone w byłej „Cukrowni Rejowiec” w Rejowcu Osada, ul. Fabryczna 16 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. - nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 dla I przetargu - nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 dla II przetargu z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Samochód Lublin – przetarg I - poz.1” w terminie do dnia 11 października 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 28 października 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać: - ruchomości I przetargu w byłej „Cukrowni Rejowiec” w Rejowcu ul. Fabryczna 16 - ruchomości II przetargu w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają - przetarg I - Pan Leszek Garbacz - tel: 785 852 080 - przetarg II – Pan Henryk Szewczuk - tel: 695 650 271

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz