Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-09-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim, Włocławku, Brodnicy i Godziszewy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

I. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 27/6 o powierzchni 6,7050 ha, położoną w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/9, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20 października 2011 roku o godz. 10.00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski.

II. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 1/1 o powierzchni 1,0479 ha, położoną w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00033718/1, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 20 października 2011 roku o godz. 10.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski .

III. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 24/37o powierzchni 0,3540 ha, wraz z prawem własności budynku biura głównego o powierzchni użytkowej 450,0 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 402.000,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 40.200,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 4.020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20 października 2011 roku o godz. 11.00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski.

IV. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Włocławek, obręb ewidencyjny 0007 - Rózinowo, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie obejmującej działkę nr 148 o powierzchni 2,1588 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/0001613/0, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 461.000,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 46.100,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj 4.610,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 20 października 2011 roku o godz. 11.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w  Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski.

V. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brodnica przy ulicy Wiejskiej, obręb ewidencyjny 0001 – Brodnica - Miasto, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 42/6 o pow. 0,8908 ha, wydzieloną z działki nr 42/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038553/9, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 217.000,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 21.700,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.170,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20 października 2011 roku o godz. 12.00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski.

VI. nieruchomości położonej w miejscowości Godziszewy, obręb ewidencyjny 0008 - Godziszewy, gmina Rypin, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 270/1 o powierzchni 1,0 ha i nr 270/2 o powierzchni 0,1 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta WL1Y/00005076/4, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę nr 270/1 i nr 270/2 wynosi 275.000,00 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20 października 2011 roku o godz. 12.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87-880 Brześć Kujawski.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950, z dopiskiem „wadium - przetarg w dniu 20.10.2011 r. dot. działki nr ………… położonej w …………..……”, w terminie do dnia 18.10. 2011 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy . Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość gruntową w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Andrzejem Kowalskim tel. 508 087 500, odnośnie nieruchomości położonych w Godziszewie i Brodnicy oraz Panią Haliną Małecką tel. 695 650 165, odnośnie nieruchomości położonych we Włocławku i Brześciu Kujawskim Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela: Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz