Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-11-24 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

1.  Waga samochodowa EWH - WS-50 nr 3, 50 T, nr. inw. KRA660-01-806-00, rok prod. 2001, cena wywoławcza 8.250,00 zł netto, wadium 825 zł, postąpienie100 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

2.  Waga samochodowa EWH - WS-50 nr 4, 60 T, nr. inw. KRA660-01-808-00, rok prod. 2001, cena wywoławcza   12.500,00 zł netto, wadium 1250 zł, postąpienie 150 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

3.  Waga samochodowa EWH - WS-50 nr 5, 50 T, nr. inw. KRA660-01-809-00, rok prod. 2000,cena wywoławcza 10.000,00 zł netto, wadium 1000 zł, postąpienie 100 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

4.  Waga samochodowa Precia typ X-201-A nr 6, 60 T, nr. inw. KRA660-03-028-00, rok prod. 2009,cena wywoławcza 39.200,00 zł netto, wadium 3920 zł, postąpienie 400 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

5.  Kompleks 65M2BK nr 31, nr inw KRA 560-02-719-00, rok prod. 1988, cena wywoławcza 7.000,00 zł netto, wadium 700 zł, postąpienie 100 zł., stawka VAT – zwolniona.

6.  Kompleks 65M2BK nr 51, nr inw 560/31421/KRA, rok prod. 1986, cena wywoławcza 7.500,00 zł netto, wadium 750 zł, postąpienie 100 zł., stawka VAT – zwolniona.

7.  Kompleks 65M2BK nr 52, nr inw 560/31419/KRA, rok prod. 1986, cena wywoławcza 8.000,00 zł netto, wadium 800 zł, postąpienie 100 zł., stawka VAT – zwolniona.

8.  Ciągnik gąsienicowy DT 75 nr 31, nr silnika 62993887, rok prod. 1986, cena wywoławcza 5.000,00 zł netto, wadium 500 zł, postąpienie 100 zł., stawka VAT – zwolniona.

9.  Ciągnik gąsienicowy DT 75 nr 51, nr silnika 16269, rok prod. 1977, cena wywoławcza 4.500,00 zł netto, wadium 450 zł, postąpienie 100 zł., stawka VAT – zwolniona.

10. Ciągnik gąsienicowy DT 75 nr 3, nr silnika 63162387, rok prod. 1988, cena wywoławcza 5.000,00 zł netto, wadium 500 zł, postąpienie 100 zł., stawka VAT – zwolniona.

11. Star 1142 FSC Starachowice - pogotowie techniczne, nr. rejestr. CMK 3667, przebieg 294530, nr. inw. KRA-743-03-308-00, rok prod. 1996, cena wywoławcza 7.000,00 zł netto, wadium 700 zł, postąpienie100 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

12. Jelcz wywrotka 3W317, nr. rejestr. LKS T977, przebieg 479849, nr.inw.KRA-742-02-796-00, rok prod. 1989, cena wywoławcza 7.500,00 zł netto, wadium 750 zł, postąpienie100 zł., stawka VAT – zwolniona.

13. Żuraw samobieżny, RDK – 200, nr. inw. KRA-641-02-877-00, rok prod. 1989, cena wywoławcza 40.000,00 zł netto, wadium 4000 zł, postąpienie 400 zł., stawka VAT – zwolniona.

14. Naczepa VAN HOOL D 3 B 0011 – 24 tony, rok prod. 1990, nr.inw. KRA 747-03-451-00, cena wywoławcza: 4.350 zł. wadium: 435 zł, postąpienie - 100 zł. stawka VAT- zwolniona.

15. Samochód Renault – Master RJ 1 G ,rok prod. 1995, nr.inw. KRA 742-03-163-00, cena wywoławcza: 3.350 zł netto, wadium: 335 zł, postąpienie - 100zł. do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Licytacja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w biurowcu, w pokoju 314 (III piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem czego dotyczy, np: “waga - poz.1” w terminie do 19.12.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają:

poz. 1 - 4 Pan Stefan Jaroszuk - tel. 661 665 550

poz. 5 - 15 Pan Tomasz Sobczuk – tel. 661 664 836

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

« wstecz