Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-12-01 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. Tokarka kłowa TUE40, nr inwentarzowy JAN41000002, rok produkcji 1965, cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
  2. Tokarka uniwersalna TUM 35D1, nr inwentarzowy JAN41000026, rok produkcji 1972, cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł;
  3. Frezarka uniwersalna, nr inwentarzowy JAN41200060, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 6.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 60,00 zł;
  4. Piła do drewna SOLO 644, nr inwentarzowy JAN54000122, rok produkcji 1995, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 15,00 zł, postąpienie 2,00 zł;
  5. Pralnica PCE 30A, nr inwentarzowy JAN66100225, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 1.800,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 180,00 zł, postąpienie 18,00 zł;
  6. Agregat proszkowy, nr inwentarzowy JAN66300088, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 250,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT) wadium 25,00 zł, postąpienie 3,00 zł;
  7. Ciągnik ogrodniczy z osprzętem, nr inwentarzowy JAN46000009, w tym: kultywator nr inwentarzowy NO3/15451 JAN oraz przyczepa nr inwentarzowy NO3/15455 JAN, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 1.200,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 120,00 zł, postąpienie 12,00 zł;
  8. Ciągnik ogrodniczy TZ-4K-14, nr inwentarzowy JAN46000057, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł,
  9. Przyczepa do ciągnika ogrodniczego, nr inwentarzowy JAN48000058, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 300,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 30,00 zł, postąpienie 3,00 zł;
  10. Instalacja wentylacji, klimatyzacji oraz odpylania budynku stolarni nr inwentarzowy JAN 65200165, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00zł, postąpienie 40,00 zł.
  11. Turbina parowa – typ TP2 z generatorem, nr inwentarzowy TUC32000187, rok produkcji 1958, cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1 600,00 zł, postąpienie 160,00 zł;
  12. Przyczepa wywrotka 6t, nr inwentarzowy TUC74800849, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 4.400,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 440,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
  13. Przenośnik śrubowy PSW 1059/630, nr inwentarzowy TUC64300586, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 7.500,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 750,00 zł, postąpienie 75,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 11 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, I przetarg 11.01.2012r, wadium - poz.1(lub 2,3,4,…)” w terminie do 05.01.2012 r.

Przedmioty I przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1 (poz.1-10) i Tuczno ul. Bydgoska 10 (poz. 11-13) do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz.1-10 udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz. 11-13 udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość,

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz