Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-02 Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku ruchomego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.)

ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

 1. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4 Sol, nr rej. LHR 00866, rok produkcji 2005, stan licznika 367.000 km;

Cena wywoławcza wynosi 18.300,00 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.830,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści, 00/100) złotych.

 1. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4 Sol, nr rej. CIN 19988, rok produkcji 2005, stan licznika 240.000 km;

Cena wywoławcza wynosi 18.300,00 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.830,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści, 00/100) złotych.

 1. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4 Sol, nr rej. LKS 8W20, rok produkcji 2005, stan licznika 340.000 km;

Cena wywoławcza wynosi 18.150,00 (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.815,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset piętnaście, 00/100) złotych.

 1. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’06 E4 Sol, nr rej. ZST 10799, rok produkcji 2006, stan licznika 221.000 km;

Cena wywoławcza wynosi 20.325,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.032,50 (słownie: dwa tysiące trzydzieści dwa, 50/100) złotych.

 

Oferent może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub większej liczby ww. składników majątku ruchomego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 24.01.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40 w Toruniu, w Kancelarii Ogólnej w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie z adnotacją „przetarg pisemny dnia 24.01.2012 r. – sprzedaż samochodów osobowych – nie otwierać” oraz z podaniem telefonu kontaktowego do Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2012 r. o godz. 11:00, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W otwarciu ofert wezmą udział wyłącznie przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 • datę sporządzenia oferty,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego (składników majątku ruchomego), którego dotyczy wraz z oferowaną ceną,
 • dowód wniesienia wadium,
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz oświadczenie Oferenta, iż nie wnosi on zastrzeżeń, co do warunków przetargu,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu NIP,
 • w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przetargu,
 • oświadczenie  w trybie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.),
 • inne dokumenty potwierdzające tożsamość Oferenta.

Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w Banku Polska Kasa Opieki S.A. II/O w Toruniu, nr konta 28 1240 1936 1111 0010 0412 6853 z dopiskiem „wadium - samochód osobowy - poz. nr ….”, np. „wadium - samochód osobowy – poz. nr 1” (dla samochodu osobowego o nr rej. LHR 00866), w terminie do dnia 23.01.2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W przypadku składania oferty dotyczącej więcej niż jednego składnika majątku ruchomego Oferent wnosi wadium w wysokości równej sumie kwot wadium przewidzianych dla właściwych składników majątku ruchomego.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,
 • nie zawiera danych lub dokumentów wskazanych w części ogłoszenia dotyczącej zawartości oferty bądź podane dane lub przedłożone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 • Oferent nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej.

Sprzedaż konkretnego składnika majątku ruchomego nastąpi na rzecz Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego nastąpi z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia Oferenta o przyjęciu jego oferty. Nabywca, który we wskazanym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z zawarcia umowy oraz wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury VAT i protokołu przekazania.

Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. gdy żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także
w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie licytacji, o której miejscu i czasie odbycia Oferenci, którzy zaoferowali tę samą najwyższą cenę, zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje na temat składników majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 042. Przedmioty przetargu można obejrzeć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyoty, Bednarscy Spółka Jawna, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1-3 w Toruniu w dniu 17.01.2012 r. w godz. od 10:00 do 13:00 lub w innym terminie, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  

Dodatkowych informacji na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem 056 65 01 243.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed otwarciem ofert,
 • unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 ze zm.),
 • zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

« wstecz