Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-12 Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych w Unisławiu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.     lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 321,06 m², wraz z udziałem wynoszącym 32106/107287 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław [Nr0009], powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00024060/6, wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo - mieszkalnym i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 wynosi 155.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych netto, przy czym do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 15.550,00zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.555,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31 styczeń 2012 roku o godz.12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul Przemysłowa 1,

2.     lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 285,07 m², wraz z udziałem wynoszącym 28507/107287 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław [Nr0009], powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00024060/6, wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo - mieszkalnym i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 wynosi 141.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 14.150,00zł (słownie: czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.415,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31 styczeń 2012 roku o godz.12:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul Przemysłowa 1,

3.     lokalu użytkowego nr 4 o powierzchni użytkowej 235,42 m², wraz z udziałem wynoszącym 23542/107287 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław [Nr0009], powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00024060/6, wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo - mieszkalnym i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 wynosi 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.600,00zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31 stycznia 2012 roku o godz.13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul Przemysłowa 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950, z dopiskiem „wadium – lokal użytkowy nr … o pow. użytkowej …..m² znajdujący się w budynku użytkowo - mieszkalnym położonym w Unisławiu” w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.) Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165 oraz Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz