Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-12 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza przetargi ustne na sprzedaż:

1.     Kontenera typu morskiego – cena wywoławcza wynosi 2 100,00 zł netto (plus podatek VAT 23%) wadium 210,00 zł, postąpienie 50,00 zł

Licytacja odbędzie się dnia 8 lutego 2012 r. o godz. 9:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Tuczno, I przetarg 08.02.2012 r., wadium - kontener” w terminie do 6 lutego 2012 r.

Przedmiot I przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Tuczno ul. Bydgoska 10 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

2.     Następujących składników majątku ruchomego:

  1. Tokarka Rumunka, nr inwentarzowy TUC41000195, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
  2. Zaszywarka do worków, nr inwentarzowy TUC55700985, rok produkcji 1997, cena wywoławcza wynosi 750,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 75,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
  3. Wyciąg skośny do załadunku pieca wapiennego, nr inwentarzowy TUC64100544, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 3.900,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 390,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
  4. Winda wapna palonego, nr inwentarzowy TUC64100545, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 2.200,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 220,00 zł, postąpienie 30,00 zł;
  5. Lokomotywa spalinowa normalnotorowa, nr inwentarzowy TUC70000673, rok produkcji 1969, cena wywoławcza wynosi 23.100,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 2 310,00 zł, postąpienie 250,00 zł;
  6. Ciągnik rolniczy VIN 01557, nr inwentarzowy TUC74600847, rok produkcji 1985, cena wywoławcza wynosi 15.400,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.540,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
  7. Wózek widłowy spalinowy, nr inwentarzowy TUC76301046, rok produkcji 2000, cena wywoławcza wynosi 5.200,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 520,00 zł, postąpienie 60,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 8 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Tuczno, II przetarg 08.02.2012 r., wadium - poz.1 (lub 2,3,4,…)”w terminie do 6 lutego 2012 r.

Przedmioty II przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Tuczno ul. Bydgoska 10 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu II udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg na konto sprzedającego w banku BGŻ S.A. o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz