Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-16 Przetarg na sprzedaż instalacji sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania w Gryficach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż instalacji sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania - naziemna oraz podziemna, znajdująca się w Gryficach na działce nr 3/21, należącej do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, oraz w rejonie ulic Fabrycznej, Cukrowniczej i Armii Krajowej, zasilająca w ciepło znajdujące się w tym rejonie budynki mieszkalne. Nabywca w terminie trzech miesięcy od daty nabycia przeprowadzi likwidację nieczynnego odcinka instalacji tj. od kotłowni do miejsca odcięcia wraz z podporami stalowymi.

Cena wywoławcza sprzedaży instalacji ciepłowniczej wynosi 157.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż powyższa zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 15.700,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.700,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lutego 2012 r., o godz. 11.00 w budynku biurowym byłej cukrowni w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 wadium: z dopiskiem „wadium Gryfice – sieć ciepłownicza” w terminie do dnia 06 lutego 2012r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w byłej cukrowni w Gryficach ul. Fabryczna 2, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Tadeusz Białek pod nr tel. 91 384 20 51, lub 669 990 166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz