Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-20 Przetarg na sprzedaż Kotła OR 32 Rafako wraz z przynależną częścią stacji odpylania gazów w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)

Ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

Kotła OR 32 Rafako, rok budowy 1990, nr inwentarzowy JAN 313 00007 wraz z przynależną częścią stacji odpylania gazów, rok budowy 1989, nr inwentarzowy JAN 655 00148 – cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł netto (zwolnione z podatku VAT), wadium 15.000,00 zł, postąpienie 1.500,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 10 lutego 2012 r. o godz. 1100 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, I przetarg 10.02.2012 r., wadium – Kocioł OR 32” w terminie do 8 lutego 2012 r.

Przedmiot I przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo ul. Topolowa 1 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 900 do 1300 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu udziela Pan Wiesław Zięba - tel. kom. 661 666 047.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział
 w licytacji powinny posiadać:

-     aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

-    zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, 
-    oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,                         

-    oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg na konto sprzedającego w banku BGŻ S.A. o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu, z zachowaniem wymogów prawnych i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz