Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-23 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w Żninie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Departament Aktywizacji Zasobów Region Kujawski, miejsce prowadzenia działalności 88-400 Żnin, ul. Kl. Janickiego 1, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. Kocioł parowy Gdański, Typ T 24-32, nr inw. ZNI 31300005, rok produkcji 1929, cena wywoławcza 97.500,00 zł netto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 9.750,00 zł, postąpienie 1.000,00 zł;
  2. Kocioł parowy Frembs Frenden, Typ T 24-10 nr inw. ZNI 31300006, rok produkcji 1943, cena wywoławcza 97.500,00 zł netto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 9.750,00 zł, postąpienie 1.000,00 zł;
  3. Kocioł Babcock, wyd. 12,8 t/h, nr inw. ZNI 31300019, rok produkcji 1948, cena wywoławcza 97.500,00 zł netto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 9.750,00 zł, postąpienie 1.000,00 zł;
  4. Turbozespół turbina TP-2, nr inw. ZNI 34000027, rok budowy  1955, cena wywoławcza 80.000,00 zł netto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 8.000,00 zł, postąpienie 800,00 zł;
  5. Dyfuzja ciągła z automatyką typu „Fadlenica”,nr inw. ZNI 56040050, rok budowy 1967, cena wywoławcza 89.050,00 zł netto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 8.905,00 zł, postąpienie 900,00 zł;
  6. Prasa do błota defekacyjnego KM-100, nr inw. ZNI 56050255, rok budowy  1994, cena wywoławcza 43.530,00 zł netto (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%), wadium 4.353,00 zł, postąpienie 450,00 zł;
  7. Suszarka obrotowa lewa, nr inw. ZNI 56070243 oraz suszarka obrotowa prawa, nr inw. ZNI 56070244, rok produkcji 1992, stanowiące komplet, cena wywoławcza 48.750,00 zł netto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 4.875,00 zł, postąpienie 500,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 1, w świetlicy zakładowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BGŻ SA o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – poz.1 (lub 2,3,4,…)” w terminie do 10 lutego 2012 r. i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Żnin, ul. Kl. Janickiego 1, do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan  Wojciech Meler – tel. 52 3031318.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz