Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-23 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w lokalizacji Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Cena wywoławcza

netto /zł/*)

 

Wadium

/zł/

 

Postąpienie

/zł/

1.

Tokarka karuzelowa KCE-200, r.prod.1964, nr inw. ŁAP 410487

37.000

3.700

400

2.

Wiertarko-frezarka HWC-110, r.prod.1950/79, nr inw. ŁAP411417

25.000

2.500

300

3.

Frezarka FWA-41M, r.prod.1973, nr inw. ŁAP 4127

12.000

1.200

200

4.

Tokarka uniwersalna TUM-25, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41066

5.000

500

100

5.

Tokarka uniwersalna TUJ-50x2500, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41067

8.000

800

100

6.

Tokarka uniwersalna TUD-50x2000, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41068

6.500

650

100

7.

Tokarka DNRA-40-do drewna, r.prod.1974, nr inw. ŁAP 410326

1.800

180

50

8.

Strugarka poprzeczna PAB-63P, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41462

5.000

500

100

9.

Wiertarka kadłubowa WKA-40, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41159

4.500

450

100

10.

Wiertarka promieniowa WRS 25, r.prod.1972,nr inw. ŁAP 41161

5.000

500

100

11.

Piła ramowa PMK-150, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41363

800

80

20

12.

Piła ramowa BKA-30, r.prod.1972, nr inw. ŁAP 41364

1.500

150

50

13.

Wyginarka rolkowa KZP 50/7, r.prod.1974, nr inw. ŁAP 422327

3.300

330

100

14.

Zwijarka do blach WL-2,5A, r.prod.1971, nr inw. ŁAP 42258

2.500

250

100

15.

Nożyce uniwersalne, r.prod.1973, nr inw. ŁAP 42473

3.000

300

100

16.

Agregat sprężarkowy PKD-6 (Skoda), r.prod1988, nr ŁAP 444467

7.000

700

100

17.

Spekol 11, r.prod.1988, nr inw. ŁAP 801135

200

20

10

18.

Spekol 11, r.prod.1988, nr inw. ŁAP 801140

200

20

10

19.

Polarymetr automatyczny, r.prod.1983, nr inw. ŁAP 801115

500

50

10

20.

Sprężarka „Alup” SCK 5-10, 0,53m³/min, 10 bar, r.prod.1999 (niesprawna)

4.000

400

100

21.

Zamrażarka skrzyniowa Whirlpool typ AFG553-C/H, 510 litrów r.prod.2005, nr inw. N03/19003/LAP

400

40

20

22.

Pehametr przenośny, r.prod.2002, nr inw. N01/13933/LAP

100

10

10

23.

Szlifierka kątowa 160, nr inw. 415/16628/SOK

80

8

5

24.

Szlifierka kątowa 125, nr inw. 415/16675/SOK

50

5

5

25.

Wiertarka T-TEC-201, nr inw. N01/25441/LAP

120

12

10

26.

Mikrometr 225 mm, nr inw. N01/17373/LAP

50

5

5

27.

Szlifierka 2-tarczowa, typ OND-550B, r.prod.1970 - 2 szt.

500 zł/szt.

50zł/szt.

20 zł/szt.

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym sprzedaż obejmująca poz. 1÷19 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz. 20÷27 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Licytacja odbędzie się dnia 16 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Tokarka karuzelowa” – poz.1” w terminie do 15 lutego 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz