Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-24 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż łączną nieruchomości „Kompleksu Fabrycznego” byłej Cukrowni Szczecin stanowiących:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie, obręb 2150 Pogodno 150, gmina M. Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie składającej się z działki niezabudowanej nr 1/3 o powierzchni 2,7393 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00116667/1, oraz działki gruntowej nr 1/6 o powierzchni 17,9740 ha, urządzonej osadnikami ziemnymi, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00081985/1, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości;
  2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie, obręb 2163 Pogodno 163, gmina M. Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00081983/7, składającej się z działki nr 4/3 o powierzchni 10,5427 ha oraz działki nr 4/2 o powierzchni 0,0827 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wyżej opisanych nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz urządzeń, znajdujących się na wyżej opisanych działkach wynosi 28.663.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Transakcja będzie opodatkowana wg. stawki VAT obowiązującej w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 2.866.300,00 zł (słownie: dwa miliny osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych). Postąpienie wynosi: 286.630,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych).

oraz publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Południowej, obręb  1069-Śródmieście 69, M. Szczecin w  Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 4/2 o pow. 5,2644 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1S/00081984/4.

Cena wywoławcza wynosi 2.030.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi 203.000,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące złotych 00/100). Postąpienie wynosi 20.300,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 00/100). Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Licytacja odbędzie się dnia 22 lutego 2012 r.

- godz.10:00 dla nieruchomości „Kompleksu Fabrycznego”,

- godz.10:30 dla działki nr  4/2 obręb 1069 Śródmieście,

w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński, nr konta 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem „Wadium – „Kompleks fabrycznydziałka nr ….. , położenie ………”, w terminie do 20 lutego 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 23, pokój nr 16, tel. (091) 576 33 09. Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 10 do 14 po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz