Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-01-30 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Leśmierzu i Małej Wsi

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 382/21 o pow. 2,2635 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 382/20 o pow. 1,2577 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 382/17 o pow. 1,7581 ha.

Działki położone są w miejscowości Mała Wieś, powiat płocki, województwo mazowieckie. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr PL1P/00067147/4. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na  nieruchomościach.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.644.200 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące dwieście) złotych netto, przy czym do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 164.420 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 16.500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset ) złotych.

2.     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/15 o pow. 15,1654 ha, położonej w Leśmierzu gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie. Dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) złotych.

3.     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/20 o pow. 0,2767 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/17 o pow. 0,9703 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/19 o pow. 0,0560 ha. Działki położone są w Leśmierzu gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie. Dla których w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na nieruchomościach.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.615.200 zł (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście) złotych netto, przy czym do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 261.520 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 26.200 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście ) złotych.

4.     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującą działkę 15/18 o pow. 0,0079 ha, wraz z prawem własności budynku trafostacji znajdującego się na tej nieruchomości, położonej w Leśmierzu gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie. Dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.400 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.140 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt) złotych.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę nr 39/4 o powierzchni 2,0049 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi 760.700 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.

Oferowane nieruchomości nie są obciążone hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich. Licytacje odbędą się dnia 17 lutego 2012 r. od godz. 9.00 w byłej „Cukrowni Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość  dz. nr .............” w terminie do 15.02.2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie przekazana po podpisaniu aktu notarialnego. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Oferowane do sprzedaży ww. nieruchomości nie są obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 9.00 do 13.00 w okresie od dnia 31.01.2012 r. do dnia 14.02.2012 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek - tel. 24 – 267 – 85 - 68, kom. 695 – 650 - 076

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz