Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-02-01 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

1.     Waga samochodowa Precia typ X-201-A nr 6, 60 T, nr. inw. KRA660-03-028-00, rok prod. 2009,cena wywoławcza  30.000,0 zł netto, wadium 3000 zł, postąpienie 400 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT,

2.     Star 1142 FSC Starachowice - pogotowie techniczne, nr. rejestr. CMK 3667, przebieg 294530,  nr. inw. KRA-743-03-308-00, rok prod. 1996, cena wywoławcza  5.300,00 zł netto, wadium 530 zł, postąpienie 100 zł., do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT,

3.     Żuraw samobieżny, RDK – 200, nr. inw. KRA-641-02-877-00, rok prod. 1989, cena wywoławcza 30.000,00zł netto, wadium 3000 zł, postąpienie 300 zł, stawka VAT – zwolniona,

4.     Samochód Renault – Master RJ 1 G, rok prod. 1995, nr.inwent: KRA 742-03-163-00, cena wywoławcza 2.500 zł netto, wadium 250 zł, postąpienie – 100 zł, do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Licytacja odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r., o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w biurowcu, w pokoju 314 (III piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem czego dotyczy, np. : “waga- poz.1” w terminie do 21.02.2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają

poz. 1 - Pan Stefan Jaroszuk - tel. 661 665 550

poz. 2 - 4 - Pan Tomasz Sobczuk – tel. 661 664 836

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

 

 

« wstecz