Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-02-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Małej Wsi i Leśmierzu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg  ustny na sprzedaż :

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach: 381/8 i 176/34 o łącznej powierzchni 1,4258 ha, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. 204,8 m.kw. częściowo podpiwniczonym, położonej w miejscowości Mała Wieś, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) złotych netto. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery  tysiące) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta) złotych.

  1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 15/16 o powierzchni 1,7294 ha wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, położonej w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00027864/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 573.200 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 57.320 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji  wynosi 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy) złotych.

Licytacje odbędą się dnia 02 marca 2012 r. o godz. 9:00 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1  w Płocku w sali stołówki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710  z dopiskiem „wadium – nieruchomość  dz. nr …….....…”  w terminie do 01-03-2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Za datę uiszczenia ceny nabycia uważa się dzień wpływu kwoty na wyżej wskazany rachunek. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie przekazane po podpisaniu aktu notarialnego. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Oferowane do sprzedaży ww. nieruchomości nie są obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia 13-02-2012 r. do dnia 29-02-2012 r po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek tel. (24) 267-85-68  kom. 695-650-076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz