Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-02-28 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Tuczno

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza:

I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Transformator typ 37ON630/10, nr inwentarzowy TUC63000527, rok produkcji 1958, cena wywoławcza wynosi 15.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.500,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 2. Transformator typ T37/ONb630/10, nr inwentarzowy TUC63000530, rok produkcji 1958, cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.600,00zł, postąpienie 160,00 zł;
 3. Transformator typ TONb630/10, nr inwentarzowy TUC63000531, rok produkcji 1969, cena wywoławcza wynosi 15.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.500,00 zł, postąpienie 150,00 zł;
 4. Transformator typ TAO1000/15, nr inwentarzowy TUC63000534, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.500,00 zł, postąpienie 160,00 zł;
 5. Transformator typ TAOo1000/6, nr inwentarzowy TUC63000535, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.600,00 zł, postąpienie 160,00 zł;
 6. Transformator typ TO1600/15, nr inwentarzowy TUC63000536, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 2.000,00zł, postąpienie 200,00 zł;
 7. Transformator typ TO1600/15, nr inwentarzowy TUC63000537, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 1.500,00zł, postąpienie 150,00 zł;
 8. Drukarka Imaje S8, nr inwentarzowy TUC 49130466, rok produkcji 2006, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 100,00 zł, postąpienie 50,00zł;
 9. Polarymetr, nr inwentarzowy TUC 80100867, rok produkcji 1973, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 10. Polarymetr, nr inwentarzowy TUC 80100868, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 11. Urządzenie SPEKOL, nr inwentarzowy TUC 80100869, rok produkcji 1986, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 12. Waga laboratoryjna, nr inwentarzowy TUC 80100870, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 13. Refraktometr, nr inwentarzowy TUC 80100871, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 14. Refraktometr, nr inwentarzowy TUC 80100872, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 15. Waga laboratoryjna, nr inwentarzowy TUC 80100873, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
 16. Polamat „S” nr inwentarzowy TUC 80100874, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;
 17. Kalorymetr, nr inwentarzowy TUC 80100879, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 5,00 zł, postąpienie 5,00zł;

 

II publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 

Przenośnik śrubowy PSW 1059/630, nr inwentarzowy TUC64300586, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 5.650,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT), wadium 565,00 zł, postąpienie 60,00 zł;

 

III publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 

 1. Tokarka Rumunka, nr inwentarzowy TUC 41000195, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto (zwolniona z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 2. Zaszywarka do worków, nr inwentarzowy TUC55700985, rok produkcji 1997, cena wywoławcza wynosi 670,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 67,00 zł, postąpienie 10,00 zł;

 

Licytacja przedmiotów przetargu I odbędzie się dnia 23 marca 2012 r. o godz. 9.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Licytacja przedmiotów przetargu II odbędzie się dnia 23 marca 2012 r. o godz. 10.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Licytacja przedmiotów przetargu III odbędzie się dnia 23 marca 2012 r. o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem wadium – przetarg I, II lub III Tuczno poz.1 (lub 2,3,4,…) w terminie do 21 marca 2012 r. i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt.

Wszystkie przedmioty wymienione powyżej można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Tuczno ul. Bydgoska 10 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz