Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-03-05 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łabuńki

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 68/2 o powierzchni łącznej 1,34 ha, położonej w miejscowości Łabuńki, gmina Łabunie, powiat zamojski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zamościu, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1Z/00080344/3 stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego o pow. 70 m2 , utwardzenia placu o pow. 12566m2 (płyty lotnicze, 3000szt. 3,0m x 1,0m) i 2 wag wozowo-samochodowych (20T).

Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2.  materiałów z rozbiórki utwardzenia placu i linii oświetleniowej na przyległych działkach nr 68/1 i 68/6 (grunt stanowi własność osoby fizycznej) w postaci płyt betonowych w ilości 850 szt.( 3,0m x 1,0m) i prefabrykatów Wk-70 (łączna powierzchnia 0,80 ha) oraz słupów oświetleniowych linii napowietrznej (14 słupów oświetl. + lampy + linia Alu).

Cena wywoławcza wynosi 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ) netto, przy czym do ceny sprzedaży materiałów z rozbiórki zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Sprzedaż obejmuje łącznie nieruchomość (poz.1) oraz materiały z rozbiórki (poz.2). Cena wywoławcza wynosi łącznie 371.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 37.100,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto, 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3.700,00 (słownie: trzy tysiące siedemset, 00/100) złotych. W przypadku wylicytowania ceny transakcji wyższej od ceny wywoławczej, ceny poszczególnych składników przedmiotu licytacji ustala się proporcjonalnie do ceny wywoławczej.

Licytacja odbędzie się dnia 30 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem „wadium – Łabuńki ” w terminie do 27.03.2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego (dotyczy pkt.1 licytacji). O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, nie dłużej niż 14 dni od dnia licytacji (dotyczy pkt.2 licytacji). O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Demontaż płyt betonowych, prefabrykatów Wk-70 oraz słupów oświetleniowych linii napowietrznej wymienionych w pkt. 2 nabywca realizuje we własnym zakresie i na swój koszt. Nabywca jest zobowiązany do demontażu i wywozu materiałów w terminie 45 dni od podpisania umowy sprzedaży. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych nabywca wpłaci na konto sprzedającego kaucję w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na poczet prawidłowego uporządkowania i wyrównania gruntu po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona nabywcy w terminie 5 dni roboczych po sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy stronami po wykonaniu prac porządkowych.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Henryk Szewczuk - tel. 82.577 02 11 w.209, kom. 695650271.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz