Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-03-19 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w Oddziale „Cukrownia Malbork’ w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:

  1. samochodu ciężarowego marki STAR 742, rok produkcji 1992, nr fabr. SUSAFA 2B5MA000305, ładowność 3,5 tony. Cena wywoławcza 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych netto), przy sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, t.j. 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  2. samochodu ciężarowego marki STAR W 200, rok produkcji 1981, nr fabr. 7307, ładowność 5,2 tony. Cena wywoławcza 4.200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych netto), przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, t.j. 420 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych)
  3. samochodu ciężarowego marki JELCZ S 415, rok produkcji 1990, nr fabr. 1715, ładowność 8,0 tony. Cena wywoławcza 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), przy sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, t.j. 600 zł (słownie: sześćset złotych )
  4. lokomotywy spalinowej typ SM 30 (LS 300) rok. prod. 1968, nr fabr. 7531. Cena wywoławcza 52.400 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych netto), przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, t.j. 5.240 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści  złotych)
  5. lokomotywy spalinowej typ WOLA SM 03 rok prod. 1963; moc 150 KM. Cena wywoławcza 17.000 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych netto), przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, t.j. 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)

 

Oferent może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub większej liczby ww. składników majątku ruchomego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51; 82-200 Malbork w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie z adnotacją „przetarg pisemny dnia 18-04-2012 r. – sprzedaż sprzętu transportowego – nie otwierać”. Oferta winna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00, w siedzibie Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51, w budynku administracyjno - biurowym nr 2 w pokoju nr 3.

W otwarciu ofert wezmą udział wyłącznie przedstawiciele Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Oferta powinna zawierać:

-         imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,

-         datę sporządzenia oferty,

-         wskazanie składnika majątku ruchomego (składników majątku ruchomego), którego dotyczy wraz z oferowaną ceną,

-         dowód wniesienia wadium,

-         oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz oświadczenie Oferenta, iż nie wnosi on zastrzeżeń, co do warunków przetargu,

-         aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-         zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu NIP,

-         w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przetargu,

-         oświadczenie  w trybie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.),

-         inne dokumenty potwierdzające tożsamość Oferenta.

Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy BGŻ S.A. nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0039 4360 z dopiskiem „wadium - poz. nr .….”, np. „wadium - samochód STAR 742 – poz. nr 1” w terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W przypadku składania oferty dotyczącej więcej niż jednego składnika majątku ruchomego Oferent wnosi wadium w wysokości równej sumie kwot wadium przewidzianych dla właściwych składników majątku ruchomego.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

-         zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,

-         nie zawiera danych lub dokumentów wskazanych w części ogłoszenia dotyczącej zawartości oferty bądź podane dane lub przedłożone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

-         oferent nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej.

Sprzedaż konkretnego składnika majątku ruchomego nastąpi na rzecz Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego nastąpi z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia Oferenta o przyjęciu jego oferty. Nabywca, który we wskazanym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z zawarcia umowy oraz wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury VAT i protokołu przekazania. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. gdy żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie licytacji, o której miejscu i czasie odbycia Oferenci, którzy zaoferowali tę samą najwyższą cenę, zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje na temat składników majątku ruchomego, będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 246. Przedmioty przetargu można obejrzeć w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51, 82-200 Malbork. w dniach od 27 marca 2012r. do 11 kwietnia 2012r. w godz. od 10:00 do 14:00 lub w innym terminie, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  

Dodatkowych informacji na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem 055 64-70-603.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do:

-         zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed otwarciem ofert,

-         unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 ze zm.),

-         zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

« wstecz