Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-04-17 Przetarg na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w lokalizacji Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1)  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki: nr 211/1 o pow. 5,1140 ha, nr 14/8 o pow. 6,8460 ha, nr 102/7 o pow. 0,2040 ha, tj. o łącznej powierzchni 12,1640 ha, położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Na nieruchomości znajdują się między innymi ziemne zbiorniki wodno-ściekowe o ogólnej pojemności ok. 315 tys.m³ (aktualnie napełnione w ilości ok.100 tys.m³),

2)  prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 343/2 o pow. 0,0351 ha położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00061391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisane w pkt.1 i 2 nieruchomości jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Nieruchomości położone są w bezpośrednim sąsiedztwie tworzącej się Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzedaż obejmuje łącznie obie nieruchomości. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt.1 i 2 wynosi łącznie 675.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) brutto. Cena ta zawiera podatek VAT w wysokości 23% od części ceny sprzedaży, tj. od kwoty 1.871,00 zł. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 67.500,00 zł(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 6.750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych);

3)  instalacji przesyłowej ścieków przemysłowych i wód opadowych znajdującej się w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, w skład której wchodzą następujące budowle i urządzenia:

  1. kolektor zrzutowy wód do rzeki Awissy o nr inw. ŁAP 21188,
  2. kolektor ścieków przemysłowych o nr inw. ŁAP 211169,
  3. rów melioracyjny otwarty (zrzutowy do Awissy) o nr inw. ŁAP 2251,
  4. przepompownia ścieków ogólnospławnych o nr inw. ŁAP 211164,
  5. pompa 250 Z2K-12 o nr inw. ŁAP 441474.

Instalacja zlokalizowana jest na gruntach nie będących własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – częściowo położona w sąsiedztwie nieruchomości KSC S.A. (działki gruntu nr 211/1 i 343/2). Cena wywoławcza sprzedaży opisanej wyżej instalacji wynosi łącznie 295.100,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 29.510,00 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 11 maja 2012 r. o godz. 11.00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruchomość Łapy dz. nr……” w terminie do 10 maja 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości (pkt.1, 2) będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Nabywca ponosi we własnym zakresie koszty utylizacji – odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz wszelkie inne koszty dostosowania nieruchomości do dalszego użytkowania.

W przypadku licytacji instalacji przesyłowej (pkt.3) zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia.  Nabywca instalacji (pkt.3) jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej, niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk -  tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

*****************************************

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności 18-100 Łapy informuje, że posiada również następujące nieruchomości wystawione do sprzedaży:

1.  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie obejmującej działkę nr 1/9 o pow. 0,6628 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, tj. budynku garażowego o pow. użytkowej 158,12 m², budynku murowanego – jako zaplecze magazynowe o pow. użytkowej 952,87 m² oraz wiaty o konstrukcji metalowej. Teren przed budynkami utwardzony płytami i betonem. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie tworzącej się Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cena nieruchomości wynosi 395.000,00 złotych netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT;

2.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, obręb 14 Łapy Szołajdy, pow. białostocki, woj. podlaskie obejmującej działki gruntu nr 128 o pow. 0,4500 ha i nr 30/3 o pow. 0,3600 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się między innymi murowany budynek pompowni o pow. użyt. 100,58m² oraz kanał doprowadzający wodę z rzeki. Sprzedaż nie obejmuje maszyn i urządzeń znajdujących się w budynku pompowni. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Cena nieruchomości wynosi 129.200,00 złotych netto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Osoby zainteresowane nabyciem powyższych nieruchomości proszone są o kontakt w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8 do 13. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

« wstecz