Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-04-18 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gryficach, województwo zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki , województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/13 o powierzchni 0,2704 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9, wraz z prawem własności budynku magazynowego znajdującego się na tej nieruchomości, bez prawa własności rur ciepłowniczych będących własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu i z mocy art. 49 k.c. nie stanowiących części składowych gruntu, łącznie z prawem użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice _miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 64 o powierzchni 0, 0597 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  SZ1G/00013507/9.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działki nr 3/13 i 64 wynosi 380.300,00 zł brutto (słownie trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych) brutto. Sprzedaż nieruchomości nr 3/13 zwolniona jest z podatku VAT, a sprzedaż  nieruchomości nr 64, opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 38.030,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.803,00 (słownie trzy tysiące osiemset trzy) złotych;

2.  prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej nr 21/6 o pow. 1,3426 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie obejmującej działkę nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, wraz z takim samym udziałem we własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości  wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/6, wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/5, wynosi 560.600,00 zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset) złotych netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 56.060,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 5.606,00 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześć) złotych.

3.  prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4,Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej nr 21/7 o pow. 1,3008 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4 Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie obejmującej działkę nr 21/5 o powierzchni  0,3667 ha, wraz z takim samym udziałem we własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości  wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/7części w nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/5 wynosi 543.600,00 zł netto (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) złotych netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 54.360,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 5.436 (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) złotych;

4.  prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4,Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej nr 21/8 o pow. 1,2998 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0002, Gryfice – 2, jednostka ewidencyjna 320502_4 Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie obejmującej działkę nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha, wraz z takim samym udziałem we własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/8 wraz z udziałem w wysokości 1/7 części w nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/5 wynosi 543.200,00 zł netto (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście) złotych netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 54.320,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 5.432,00 (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złotych.

5.  prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4,Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej nr 21/1 o pow. 0,3108 ha wraz z udziałem wysokości 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/1 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/5 wynosi 174.000,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 17.400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.740,00 (jeden tysiąc siedemset czterdzieści) złotych.

6.  prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4,Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej nr 21/2 o pow. 0,3106 ha wraz z udziałem wysokości 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/2 wraz z  udziałem 1/7 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/5 wynosi 174.000,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące ) złotych netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 17.400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.740,00 (jeden tysiąc siedemset czterdzieści) złotych.

7.  prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0002, Gryfice 2, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej nr 21/3 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem wysokości 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 21/5 o powierzchni 0,3667 ha wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 21/3 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/5 wynosi 190.000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.900,00 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 16 maja 2012 r., o godzinie 11.00 w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem odpowiednio: ,,wadium – działka nr 3/13 i 64”, „wadium - działka nr - 21/6”, „wadium – działka 21/7”, „wadium – działka nr 21/8”, „wadium - działka nr 21/1”, „wadium - działka nr 21/2” lub „wadium - działka nr 21/3, w terminie do dnia 11 maja 2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Tadeusz Białek - tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669 990 166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz