Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-04-23 Przetarg na sprzedaż: nieruchomości zabudowanych położonych w Unisławiu i lokalu użytkowego w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Unisław, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 399/3 o powierzchni 0,0353 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00016939/0, wraz z prawem własności budynków, budowli i ruchomości w postaci utwardzenia placu znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 maja 2012 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

2.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Unisław, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 399/4 o powierzchni 0,0588 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00016939/0, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, bez prawa własności urządzeń sieci instalacji kanalizacyjnej komunalnej przepompowni ścieków.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 maja 2012 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

3.   lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 113,27 m², znajdującego się w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w miejscowości Ostrowite 176, wraz z udziałem wynoszącym 11327/20018 w częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 75/11 o pow. 0,0631ha, obręb 0010 - Ostrowite, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00028079/2.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego opisanego powyżej wynosi 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 maja 2012 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 10.05.2012 r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość  położona w miejscowości ……….   stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha ”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.  Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia  ogłoszenia  do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165 oraz Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500 - dot. nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowite i Unisław.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz