Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-05-17 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Leśmierzu, Kosowie Większym i Płocku, woj. łódzkie i mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/15 o pow. 15,1654 ha, położonej w Leśmierzu gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie. Dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na  nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) złotych.

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/20 o pow. 0,2767 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/17 o pow. 0,9703 ha, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującą działkę 15/19 o pow. 0,0560 ha. Działki położone są w Leśmierzu gmina Ozorków powiat zgierski województwo łódzkie. Dla których w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na  nieruchomościach.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.615.200 zł (słownie: dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście) złotych netto, przy czym do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 261.520 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 26.200 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) złotych.

3. prawa użytkowania wieczystego działki nr 15/16 o powierzchni 1,7294 ha wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, położonej w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu księga wieczysta KW nr LD1G/00027864/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 573.200 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 57.320 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 6.000 zł słownie: (sześć tysięcy) złotych.

4. prawa własności niezabudowanych nieruchomości: działka nr 25/3 o pow. 0,26 ha, działka nr 25/9 o pow. 0,08 ha, działka nr 25/10 o pow. 0,08 ha, działka nr 25/11 o pow. 0,08 ha, działka nr 25/12 o pow. 0,06 ha, i łącznej powierzchni 0,5600 ha. Działki położone są w miejscowości Kosów Większy gmina Kowala powiat radomski, województwo mazowieckie, dla których w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: RA1R/0050911/8, RA1R/00045976/3, RA1R/00042892/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 149.000 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć  tysięcy) złotych netto, przy czym do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 14.900 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.

5. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 2468 o pow. 0,0713 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00066500/0, własności niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 2469 o pow. 0,0923 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00047047/7, prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr ewid. 2470 o pow. 5,2658 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00017530/1 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość połażona jest w Płocku – Borowiczkach i stanowi teren po osadnikach wód spławiakowych.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.450.000 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, przy czym do ceny sprzedaży należy doliczyć 23% podatek VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 145.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) złotych.

6. prawa użytkowania wieczystego działki nr 39/4 o powierzchni 2,0049 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, położonej w Leśmierzu, gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu księga wieczysta KW nr LD1G/00027864/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 508.000 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 50.800 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 6.000 zł słownie: sześć tysięcy) złotych.

Licytacje odbędą się dnia 25 maja 2012r. o godz. 9.00 w byłej Cukrowni Borowiczki przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ oddział w Płocku o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0017 3710 z dopiskiem „wadium – nieruchomość dz. nr …….....…” w terminie do 23.05.2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji muszą posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Za datę uiszczenia ceny nabycia uważa się dzień wpływu kwoty na wyżej wskazany rachunek. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie przekazane po podpisaniu aktu notarialnego. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Oferowane do sprzedaży ww. nieruchomości nie są obciążona hipoteką ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mariusz Olenderek tel. (24) 267-85-68  kom. 695-650-076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz