Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-05-25 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

  1. Prasa do błota defekosaturacyjnego Typ - HOESCH/40S1210/09 nr. inwentarzowy – CZE 431-12561, rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 180.000 złotych. Stawka podatku VAT – 23 %. Wadium – 18.000 zł. Postąpienie 2.000 zł. Indeks lokalizacji – CZE;
  2. Przesiewacz pięciopokładowy Typ - Locker. Powierzchnia sita 1000x1600 Moc napędu – 4,5 kW. Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Stawka podatku VAT-zwolniona. Wadium – 400,00 zł. Postąpienia – 100,00 zł. Indeks lokalizacji – CZE;
  3. Kocioł gazowy Babcock GmbH. Typ - OMNIBLOCK DDHS  16-25. Moc cieplna – 12 MW. Rok produkcji 1997. Nr.fabryczny - 18791. Cena wywoławcza – 285.000,00 zł. netto. Stawka podatku VAT – 23 %. Wadium – 28.500,00 zł. Postąpienie – 5.000,00 zł. Indeks lokalizacji – LUB;
  4. Kocioł gazowy Babcock GmbH. Typ - OMNIBLOCK DDHS 16-25. Moc cieplna – 12 MW. Rok produkcji 1997. Nr.fabryczny - 18792. Cena wywoławcza – 285.000,00 zł. netto. Stawka podatku VAT – 23 %. Wadium – 28.500,00 zł. Postąpienie – 5.000,00 zł. Indeks lokalizacji – LUB

Indeks lokalizacji – CZE – Cukrownia „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 27

Indeks lokalizacji – LUB – Cukrownia „Lublin” w Lublinie ul. Krochmalna 13.

Przetarg poz. 1 i 2 odbędzie się dnia 19 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 27.

Przetarg poz. 3 i 4 odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej byłej „Cukrowni Lublin” w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Lublin – kocioł gazowy poz. 3” w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 5 lipca 2012 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają

- poz. 1 i 2 przetargu Pan Stanisław Marzec pod nr.tel. - 695 650 052.

- poz. 3 i 4 przetargu Pan Ryszard Maciąg pod nr.tel. - 695 650 356.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych. 

« wstecz