Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-06-05 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Włocławek, Godziszewy, Ostrowite oraz lokali użytkowych położonych w miejscowościach: Unisław i Ostrowite, województwo kujawsko – pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza:

  1. publiczny przetarg ustny na sprzedaż:
  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski przy ul. Traugutta, gmina Brześć Kujawski, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 24/37 o powierzchni 0,3540 ha, wraz z prawem własności budynku biura głównego o powierzchni użytkowej 450,0 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży .Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położone w miejscowości Włocławek, obręb ewidencyjny 0007 - Rózinowo, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie obejmującej działkę nr 148 o powierzchni 2,1588 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00061613/0, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 350.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

c. lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 321,06 m², znajdującego się w budynku użytkowo - mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ul. Chełmińskiej 69, wraz z udziałem wynoszącym 32106/107287 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław [ Nr0009], powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00024060/6.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.500,00zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset  złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku, o godz.11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul Przemysłowa 1.

d. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Godziszewy, obręb ewidencyjny 0008 - Godziszewy, gmina Rypin, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działki nr 270/1 o powierzchni 1,0 ha i nr 270/2 o powierzchni 0,1 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta WL1Y/00005076/4, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

2.    publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

a)   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 75/16 o powierzchni 19,0398 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

b)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brześć Kujawski, gmina Brześć Kujawskim, obręb ewidencyjny 001-M Brześć Kuj.1, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 27/11 o powierzchni 15,0081 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 13:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

c)    lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 113,27 m², znajdującego się w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w miejscowości Ostrowite 176, wraz z udziałem wynoszącym 11327/20018 w częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 75/11 o pow. 0,0631ha, obręb 0010 - Ostrowite, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00028079/2.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego opisanego powyżej wynosi 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 194/43 o powierzchni 0,8021 ha położonej w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków znajdujących się na tej nieruchomości oraz sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego w Ostrowitem.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 74.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 740,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 14:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 26.06.2012r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości: ……….. stanowiąca działkę nr …… o pow. ….…ha”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165 oraz Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500 dot. nieruchomości położonych w miejscowości: Unisław, Ostrowite i Godziszewy.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz