Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-06-11 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bończa, województwo lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 794 o powierzchni łącznej 0,88 ha, położonej w miejscowości Bończa, gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krasnymstawie, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1K/00041250/0, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego o pow. 50,3 m2, utwardzenia płytą betonową (z betonu lanego) placu o pow. 4400 m2.
  2. prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1435 o powierzchni łącznej 1,16 ha, położonej w miejscowości Bończa, gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krasnymstawie, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1K/00043204/7, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: utwardzenia płytą betonową (z betonu lanego) placu o pow. 11600 m2.

Sprzedaż obejmuje łącznie nieruchomość: (poz.1) oraz (poz.2).

Cena wywoławcza wynosi łącznie 335.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 35.000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 4.000,00 (słownie: cztery tysiące, 00/100) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 6 lipca 2012 r. o godz. 11.00 w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw”, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem „wadium – Bończa ” w terminie do 04.07.2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Henryk Szewczuk - tel. 82. 577 02 11 w.209, kom. 695650271.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz