Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-06-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Ostrowite, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko- pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1, stanowiących:

1)   prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 75/8 o powierzchni 0,1277 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 28.300,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.830,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 283,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy złote).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lipca 2012 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

2)   prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 75/13 o powierzchni 0,0473 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej  nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880  Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

3)      prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 194/19 o powierzchni 0,0052 ha.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 500,00 (słownie: pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 5,00 zł (słownie: pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lipca 2012 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

4)      prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/21 o powierzchni 0,0380 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 10.900,00 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.090,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 109,00 zł (słownie: sto dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lipca 2012 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

5)      prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/26 o powierzchni 0,0421 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej  nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.700,00 (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 67,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lipca 2012 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

6)      prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/27 o powierzchni 0,1893 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 36.700.000,00 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.670,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 367,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 09 lipca 2012 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 09.07.2012 r., dotyczy nieruchomości opisanych w pkt. 1) do pkt. 6), jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 05.07. 2012 r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………. stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha ”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

7)     prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/28 o powierzchni 0,0685 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 19.600,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.960,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 196,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

8)      prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/29 o powierzchni 0,0328 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.400,00 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 940,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 94,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery złote).

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880  Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

9)      prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/30 o powierzchni 0,0593 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.100,00 (słownie: sześć tysięcy sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

10)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/31 o powierzchni 0,0583 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.200,00 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 920,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 92,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

11)    prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 194/32 o powierzchni 0,0305 ha.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 2.900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 29,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

12)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/33 o powierzchni 0,1082 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 10.07.2012 r. dotyczy nieruchomości opisanych w pkt. 7) do pkt. 12), jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 06.07. 2012 r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………. stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha ”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

13)   prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/34 o powierzchni 0,0772 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.200,00 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

14)    prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 194/36 o powierzchni 0,0079 ha.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

15)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/37 o powierzchni 0,1085 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.400,00 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.540,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 154,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote).

Licytacja odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

16)    prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 194/39 o powierzchni 0,0249 ha.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 2.200,00 (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

17)    prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 194/41 o powierzchni 0,1300 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 26.400,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.640,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 264,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote).

Licytacja odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1,

18)    prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 194/42 o powierzchni 0,1074 ha,

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 2.700,00 (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 11.07.2012 r. dotyczy nieruchomości opisanych w pkt. 13) do pkt. 18), jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki  Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 09.07. 2012 r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………. stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia  ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165 oraz Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych

« wstecz