Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-06-18 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Łapy, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

 

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt.*)

 

Wadium

zł/szt.

 

Postąpienie

zł/szt.

1.

Aparat wyparny – pow.ogrzewania 2100 m²,**) r.bud.1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560178

1

127.000

12.700

1.300

2.

Aparat wyparny – pow.ogrzewania 1100 m², r.bud.1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560208

1

50.000

5.000

500

3.

Dyfuzor ciągły DC-10, r.bud.1972, prod.: ZUP – Nysa, (przekł.BRW-303, silnik pr.st.PXOMb-84c-4,8÷48kW), nr inw. ŁAP 560276

1

350.000

35.000

3.500

4.

Sprężarka bezolejowa powietrza typ VMD500 - Broom Wade, r.1973, 12m³/min, 8 bar, silnik 75 kW, nr ŁAP 444264

1

7.300

730

100

5.

Sprężarka powietrza typ WS-140, 14m³/min, 3,5 bar, r.1973/74, producent: Huta Stalowa Wola, nr inw. ŁAP 444138, 44413, 44414

3

4.500

450

100

6.

Przenośnik taśmowy – L=10,5 mb, B=800mm, napęd - elektrobęben 4kW, nr ŁAP 643130, ŁAP 643149

2

3.800

380

100

7.

Przenośnik taśmowy – L=10,7 mb, B=800mm, napęd – silnik 5,5 kW + przekładnia, nr inw. ŁAP 643143

1

4.000

400

100

8.

Wentylator WP-40, r.1980 - 5,6m³/s - silnik 75 kW, nr inw. ŁAP 446429, 446430

2

2.500

250

100

9.

Afinator (mieszadło poziome), r.1975- 1,35x1,5x5,2m, silnik 4,5kW nr ŁAP 560303

1

8.000

800

100

10.

Pompa rotacyjna RJ-150-18m³/h, 30m-silnik 15kW nr 442/16155/LAP

1

2.500

250

100

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym sprzedaż obejmująca poz.1÷9 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast do wylicytowanej ceny składnika wymienionego w poz.10 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

**) aparat wyparny – poz.1 jest wyjęty z budynku produkcyjnego i złożony na placu, natomiast pozostałe urządzenia są zamontowane i przyszły nabywca dokonuje demontażu we własnym zakresie i na swój koszt.

Licytacja odbędzie się dnia 10 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Aparat wyparny –poz.1” w terminie do 09 lipca 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz