Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-07-02 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Gryficach, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 112/1 o powierzchni 2,7762 ha, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0009, Gryfice – 9, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza  działki gruntowej nr 112/1 wynosi 411.300,00 zł netto (czterysta jedenaście tysięcy trzysta złotych netto. Do ww. ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 41.130,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto  trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.113,00 (słownie cztery tysiące sto trzynaście) złotych;

2. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 112/2 o powierzchni 1,8445 ha, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0009, Gryfice – 9, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9, Cena wywoławcza

Cena wywoławcza  działki gruntowej nr 112/2 wynosi 273.300,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) netto. Do ww. ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 27.330,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.733 (dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy) złote;

3. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 112/3 o powierzchni 2,1057 ha, położonej w Gryficach , obręb ewidencyjny 0009, Gryfice – 9, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza  działki gruntowej nr 112/3 wynosi 312.000,00 zł netto (trzysta dwanaście tysięcy złotych) netto. Do ww. ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 31.200,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.120 (trzy tysiące sto dwadzieścia) złotych;

4. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 112/4 o powierzchni 2,7422 ha położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0009, Gryfice – 9, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza działki gruntowej nr 112/4 wynosi 406.300,00 zł netto (czterysta sześć tysięcy trzysta złotych) netto. Do ww. ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 40.630,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.063 ( cztery tysiące sześćdziesiąt trzy) złotych;

5. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 112/5 o powierzchni 4,0505 ha, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0009, Gryfice – 9, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza działki gruntowej nr 112/5 wynosi 600.100,00 zł netto (sześćset tysięcy sto złotych) netto. Do ww. ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 60.010,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziesięć) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 6.001 (sześć tysięcy jeden) złotych;

6. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 112/6 o powierzchni 3,0001 ha, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0009, Gryfice – 9, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9. Cena wywoławcza działki gruntowej nr 112/6 wynosi 444.500,00 zł netto (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) netto. Do ww. ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 44.450,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.445 (cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 25 lipca 2012 r., o godzinie 11.00 w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem odpowiednio: wadium – działka nr …..”( podać nr działki) w terminie do dnia 23 lipca  2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg .

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr  tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669990166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, a także iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz