Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-07-03 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:

  1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej obręb 43 gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działki nr 1/17 o powierzchni 3,7534 ha i nr 1/10 o powierzchni 1,4030 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności  budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości;
  2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej, obręb 43, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działki nr 1/18 o powierzchni 0,4772 ha i nr 1/11 o powierzchni 0,9253 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Zbycie nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość sąsiadującą obejmującą działkę 1/14 o pow. 0,1820 ha, w Ostrowcu Świętokrzyskim, obręb 43, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga wieczysta nr KI1O/00033607/5 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Cena wywoławcza wynosi 336.000,00 zł. netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 33.600,00 zł.. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 25 lipca 2012 r. o godz. 11.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej 27 w budynku administracyjnym I piętro pokój nr.16.

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: przetarg Częstocice - oczyszczalnia i torowisko” w terminie do dnia 24 lipca 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela: Pan Mariusz Brzyski – tel: 695 650 054.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz