Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-07-09 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

  1. półautomat dozujący do cukru „NULKA”, nr fabryczny: 059233, wydajność: 700 opak/h, wielkość opakowań – 0,2 – 1,0 kg, rok prod.: 1992, nr inwent: CZE 435-12417. Cena wywoławcza: 5.000 zł; wadium: 500 zł; postąpienie – 100 zł; stawka podatku VAT – zwolniona;
  2. dozownik do cukru „NULKA – N-5”, nr fabryczny: 010/09/92, wydajność: 500 opakowań /h, wielkość opakowań - 0,2 – 1,0 kg, rok produkcji: 1998, nr inwent: CZE 435-12608. Cena wywoławcza netto: 3.500 zł; wadium: 350 zł; postąpienie – 100 zł; stawka podatku VAT- 23 %;
  3. ładowarka hydrauliczna typ: Fadroma Ł-200, moc silnika SW-400 – 115 KM, rok produkcji – 1986, nr fabryczny – 8717; nr inwent. CZE 580-12249. Cena wywoławcza - 5.000 zł; wadium – 500 zł; postąpienie – 100 zł; stawka podatku VAT-zwolniona;
  4. samochód ciężarowy Star 1142, silnik SW 680; rok produkcji – 1996, nr rejestr: TOS W 306, nr fabryczny – SUS1142CET0011573, nr inwent: CZE 742-12516. Cena wywoławcza netto: 3.500 zł; wadium 350 zł, postąpienie 100 zł; stawka podatku VAT – 23 %;
  5. lokomotor nr kolejowy 143; marka: Fablok LS150; rok produkcji 1969; masa 24 t.; rok prod: 1969, nr inwent: CZE 701-11526. Cena wywoławcza 12.000 zł; wadium 1.200 zł, postąpienie 500 zł; stawka podatku VAT – zwolniona.

Przetarg odbędzie się dnia 3 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00. Przetarg będzie przeprowadzony w byłej „Cukrowni Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27 w budynku administracyjnym I piętro, pokój 16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Częstocice - lokomotor - poz.5” w terminie do dnia 2 sierpnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U.  z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2012 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w byłej Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. Świętokrzyska 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Marzec pod nr tel. (41) 265 20 81, kom. 695 650 052.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz