Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-07-25 Przetarg – na sprzedaż lokomotywy spalinowej typ SM 30 w Oddziale „Cukrownia Malbork” w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż następującego składnika majątku ruchomego:

1. Lokomotywy spalinowej typ SM 30 (LS 300) rok. prod. 1968,  nr fabr. 7531

Cena wywoławcza 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych  netto), przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51; 82-200 Malbork w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie z adnotacją „przetarg pisemny dnia 17-08-2012 r. – sprzedaż lokomotywy – nie otwierać” . Oferta winna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2012 roku o godz. 10:00, w siedzibie Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku przy  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51, w budynku admin.-biurowym nr 2 w pokoju nr 3.

W otwarciu ofert wezmą udział wyłącznie przedstawiciele Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,
- datę sporządzenia oferty,
- wskazanie składnika majątku ruchomego wraz z oferowaną ceną,
- dowód wniesienia wadium,
- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz oświadczenie Oferenta, iż nie wnosi on zastrzeżeń, co do warunków przetargu,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu NIP,
- w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przetargu,
- oświadczenie  w trybie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.),
- inne dokumenty potwierdzające tożsamość Oferenta.

Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy BGŻ S.A. nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0039 4360  z dopiskiem „wadium za lokomotywę w terminie do dnia 16.08.2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,
- nie zawiera danych lub dokumentów wskazanych w części ogłoszenia dotyczącej
zawartości oferty bądź podane dane lub przedłożone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
- Oferent nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej.

Sprzedaż składnika majątku ruchomego nastąpi na rzecz Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego nastąpi z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia Oferenta o przyjęciu jego oferty. Nabywca, który we wskazanym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z zawarcia umowy oraz wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury VAT i protokołu przekazania.

Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. gdy żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie licytacji, o której miejscu i czasie odbycia Oferenci, którzy zaoferowali tę samą najwyższą cenę, zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje na temat składnika majątku ruchomego, będącego przedmiotem  przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 246. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51 , 82-200 Malbork. w dniach od 30 -07-2012 r. do 16-08-2012 r. w godz. od 10:00 do 14:00 lub w innym terminie, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  

Dodatkowych informacji na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem 0 55 64-70-603.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do:

- zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed otwarciem ofert,
- unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.),
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

« wstecz