Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-07-25 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Małej Wsi, województwo mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki: nr 176/4 o pow. 0,2434 ha, nr 176/7 o pow. 0,0109 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,2543 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 25.600,00 zł  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł.

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki: nr 176/12 o pow. 0,0525 ha, nr 176/14 o pow. 0,0314 ha, nr 176/27 o pow. 0,0251 ha, nr 176/28 o pow. 0,0936 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,2026 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00067147/4, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 64.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 176/22 o pow. 0,0557 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 10.300,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.030,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł.

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki: nr 64/2 o pow. 0,1600 ha, nr 65 o pow. 0,2500 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,4100 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 20.100,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 300,00 zł.

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki: nr 384/4 o pow. 0,4475 ha, nr 384/8 o pow. 0,0606 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,5081 ha położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 53.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.340,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 600,00 zł.

6. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki: nr 384/10 o pow. 4,5139 ha, nr 384/11 o pow. 0,1982 ha, tj. o łącznej powierzchni 4,7121 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 37.400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.740,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł.

7. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki: nr 382/13 o pow. 0,1724 ha, nr 382/14 o pow. 0,1377 ha, nr 382/15 o pow. 0,0223 ha, nr 382/16 o pow. 0,0304 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,3628 ha, położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 50.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.040,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 600,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 22 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00 w byłej Cukrowni „Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruchomość Mała Wieś dz. nr……” w terminie do 20 sierpnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wznowienie granic nastąpi na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Oferowane do sprzedaży nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ani innymi prawami na rzecz osób trzecich.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (85) 715 88 07, kom. 695 650 367 lub (24) 267 85 68, kom. 695 650 076.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz