Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-07-25 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacjach Borowiczki i Mała Wieś

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 Miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Cena wywoławcza netto /zł/

 

Wadium /zł/

 

Postąpienie /zł/

Lokalizacja: b/Cukrownia „Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku

1.

Tokarka do metali TUC 40-400x1500, r.bud.1960,nr inw. 410/00206/BOR

3.600

360

100

2.

Tokarka pociągowa TR 90x4000, r.bud.1963,nr inw. 410/00207/BOR

9.200

920

100

3.

Tokarka uniwersalna TR-45, r.bud.1962,nr inw. 410/00208/BOR

1.700

170

100

4.

Tokarka uniwersalna TR-45, r.bud.1955,nr inw. 410/00209/BOR

3.000

300

100

5.

Wiertarka promieniowa 2M55, r.bud.1974,nr inw. 411/00212/BOR

8.200

820

100

6.

Strugarka poprzeczna, r.bud.1942, nr inw. 414/00219/BOR

2.100

210

100

7.

Frezarka typ 2FWA, r.bud.1964, nr inw. 412/00224/BOR

5.600

560

100

8.

Prasa hydrauliczna typ PHW-25, r.bud.1961,nr inw. 421/00226/BOR

3.900

390

100

9.

Agregat sprężarkowy, r.bud.1979, nr inw. 444/00339/BOR

2.400

240

100

Lokalizacja: b/Cukrownia „Mała Wieś” k/Płocka, woj. mazowieckie

10.

Piła ramowa PM-120, r.bud.1985, nr inw. MWI1921

500

50

50

11.

Tokarnia szybkobieżna TR-55, r.bud.1957, nr inw. MWI1797

3.100

310

100

12.

Tokarnia pociągowa, r.bud.1982, nr inw. MWI1823

9.500

950

100

13.

Heblarka, r.bud.1944, nr inw. MWI419

1.800

180

100

14.

Piła taśmowa, r.bud.1940, nr inw. MWI667

900

90

50

15.

Grubościówka DSFA-40, r.bud.1990, nr inw. MWI2073

3.800

380

100

16.

Naczepa asenizacyjna, r.bud.1973, nr inw. MWI1553

500

50

50

17.

Ciągnik Ursus C-360, r.bud.1987, nr inw. MWI1990

8.600

860

100

18.

Ładowarka Ł-201, r.bud.1991, nr inw. MWI2123

13.200

1 320

200

19.

Pompa wysokociśnieniowa WUP-1, r.bud.1997,nr inw. MWI2301

25.100      cena brutto

2 510

300

*) podane ceny wywoławcze dla poz. 1÷18 są cenami netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT, natomiast cena składnika wymienionego w poz.19 jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

 

Licytacja odbędzie się dnia 22 sierpnia 2012 roku o godz. 11.00 w byłej Cukrowni „Borowiczki” w Płocku przy pl. Witosa 1 w sali stołówki.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Tokarka–poz.1–Borowiczki” lub „Piła ramowa–poz.10–Mała Wieś” w terminie do 20 sierpnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

 

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu,
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

 

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (85) 715 88 07, kom. 695 650 367 lub (24) 267 85 68, kom. 695 650 076.

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

 

« wstecz