Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-08-23 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości fabrycznej w Szczebrzeszynie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzi:

  1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szczebrzeszyn, obręb 1 Klemensów, gmina Szczebrzeszyn, jednostka ewidencyjna Szczebrzeszyn-Miasto, powiat zamojski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 338 o powierzchni 20,6342 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1Z/00007395/0 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na niej;
  2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szczebrzeszyn, obręb 1 Klemensów, gmina Szczebrzeszyn, jednostka ewidencyjna Szczebrzeszyn-Miasto, powiat zamojski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 331 o powierzchni 12,2484 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1Z/00117664/1 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na niej;
  3. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej urządzonej bocznicą kolejową położonej w miejscowości Szczebrzeszyn, gmina Szczebrzeszyn, powiat zamojski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 288 o pow. 0,3400 ha obręb 10 Kolonia Niedzielska i działkę nr 1466 o pow. 2,2900 ha obręb 2 Brody Duże, dla których w Sądzie Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1Z/00062216/5 oraz działkę nr 320/2 o pow. 0,0152 ha i działkę nr 324/2 o pow. 0,2983 ha obręb 1 Klemensów, dla których w Sądzie Rejonowym w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1Z/00007395/0 wraz z prawem własności budowli znajdujących się na nich.

Cena wywoławcza wynosi 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 700.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 20 września 2012 r. o godz. 10.00 w byłej cukrowni Klemensów w Szczebrzeszynie, ul. Słodka 3, 22-460 Szczebrzeszyn, w sali konferencyjnej budynku administracyjnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BGŻ S.A. numer: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Klemensów – cukrownia” w terminie do 19 września 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Pan Mirosław Marcyjaniak – tel. 785 854 300.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz